Всички съветници от общинския съвет на Дупница излязоха на протест. Те искат да излязат от ВиК асоциацията.

В момента местното дружество няма как да предложи свой бизнес план и трябва да се съобрази с този на оператора "Кюстендилска вода". Това обаче можело да доведе до скок на цената на водата в града с около 200%. Според местния парламент се прави опит да се фалира ВиК Дупница, съобщава NOVA.

От МРРБ излязоха с позиция. Ето я и нея:

"Министерството на регионалното развитие и благоустройството и "Български ВиК холдинг“ ЕАД подкрепят бизнес плана на "Кюстендилска вода“ ЕООД за регулаторния период 2022-2026 г. Съгласно него от 2024 г. водният оператор ще предоставя ВиК услуги, освен на обслужваните дотогава потребители, и на жителите на община Дупница.

По решение на Общински съвет – Дупница от 2016 г. общината е присъединена към територията, на която оперира "Кюстендилска вода“ ЕООД по силата на договор, сключен с Асоциация по ВиК – Кюстендил. То е последвано от решение на Асоциацията за промяна на границата на обособената територия, в която е включена и община Дупница. За целта на 04.12.2018 г. между Асоциация по ВиК - Кюстендил и "Кюстендилска вода“ ЕООД е сключено допълнително споразумение към договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и за предоставяне на ВиК услуги на потребителите.

Съобразно изискванията на Закона за водите присъединяването на община Дупница към обособената територия, на която оперира "Кюстендилска вода“ ЕООД, вече е осъществено.

По отношение на прието през 2021 г. решение на Общинския съвет – Дупница за предприемане на действия за промяна на границата на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода“ ЕООД чрез напускане и прекратяване/отпадане на община Дупница от Асоциация по ВиК - Кюстендил, следва да се посочи, че за да се осъществи, е необходимо това решение да е последвано от решение на Общото събрание на Асоциацията. Съгласно разпоредбите на Закона за водите то трябва да е прието единодушно. Делът на държавата, представлявана от председателя на Асоциация по ВиК – Кюстендил, на когото министърът на регионалното развитие и благоустройството дава мандат, е едва 35 % от гласовете на всички членове на асоциацията. Kъм днешна дата такова решение не е взето.

Подкрепата от страна на МРРБ и "Български ВиК холдинг“ ЕАД за бизнес плана на "Кюстендилска вода“ ЕООД е също и в изпълнение на държавната политика в отрасъл ВиК и по-конкретно на заложената в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г. цел и държавна политика за изграждане на консолидиран отрасъл с най-много 28 регионални дружества. Тази политика е важна стъпка в процеса за постигане на ефективност и високо качество на услугите. Същата цел е посочена и в Споразуменията за партньорство за програмните периоди 2014 – 2020 г. и 2021 – 2027 г. Тя е пренесена и в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Приключването на така наречената "водна реформа“, чието начало бе поставено още през 2009 г. с промени в Закона за водите, е заложено като цел в проекта на Закон за ВиК.

Важно да се отбележи е, че съгласно одобреното от Европейската комисия Споразумение за партньорство Европейските структурни и инвестиционни фондове финансират изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура само в консолидирани територии. Реализирането на тези инвестиции е от изключителна важност за подобрение качеството на предоставяните ВиК услуги (доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) и постигане на съответствие с националното и европейско законодателство, и в частност Директива 98/83/EО — качеството на водите, предназначени за консумация от човека и Директива 91/271/ЕИО — пречистване на градските отпадъчни води".