На 29.09.2023 г. от 11,00 ч. в Националната търговска гимназия в Пловдив ще се проведе официална церемония по повод приключване на строителните дейности и откриването на обект "Модернизация на образователната инфраструктура в Националната търговска гимназия – гр. Пловдив“, който е част от проект "Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 11 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Пловдив, Смолян и Кърджали“.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

 

Стойност на договора: 1 524 215 лв. Финансиране от ЕС - ЕФРР: 798 792 лв. Национално съфинансиране: 140 963 лв. Собствено финансиране от бюджета на МОН: 584 460 лв.

Ремонтът, продължил една година, е насочен към цялостното обновяване на образователната инфраструктурата на училището. В резултат на успешно финализираните строителни и ремонтни дейности са реализирани мерки за енергийната ефективност на учебните корпуси; направен е основен ремонт на покрива (в това число и топлоизолация); подменени са електроинсталацията и ВиК инсталацията; извършен е цялостен вътрешен ремонт на сградата, на фасадата, реновирани са спортната площадка и фитнес залата; създадени са условия за достъп на хора със специални потребности, като са изградени три санитарни помещения за трудноподвижни лица.

Сградата на Националната търговска гимназия, построена през миналия век, е паметник на културата от местно значение. Извършените ремонтни дейности по проекта не са нарушили по никакъв начин автентичния ѝ вид. Реновирането на Търговската гимназия подпомага опазването ѝ като емблематична архитектурна забележителност и модернизирането ѝ като стожер на образованието в града.