Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с пърно единодушие съдия Иван Демиревски за председател на Административен съд – Кюстендил. Това е негов втори мандат, съобщиха за "Фокус“ от съдебната институция. Съдия Демиревски има над 28 години общ юридически стаж, от които 16 години в органите на съдебната власт. От 15 февруари 2007 година той правораздава в Административен съд – Кюстендил. Първият му мандат като административен ръководител – председател на съда е от 4 юни 2018 година до 04 юни 2023 г. Съдия Иван Демиревски е с ранг "съдия във ВКС и ВАС“. Магистратът получи и пълната подкрепа на колегите си на Общото събрание на съдиите в Административен съд – Кюстендил, предшестващо избора му.

В Концепцията си за стратегическо развитие на Административен съд – Кюстендил съдия Демиревски като основни приоритети посочва запазването на постигнатите бързина и качество на осъществяваната правораздавателна дейност, предоставяне на компетентно и качествено правосъдие, високо ниво на административно обслужване, публичност в работата на съда.

 

Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, обърна внимание на притежаваните от магистрата професионални и нравствени качества, дадената подкрепа от Общото събрание на съдиите в Административен съд – Кюстендил, акцентирайки върху неговите организационни и лидерски умения, доказани в първия му ръководен мандат, с което заяви пълната си подкрепа в избора на съдия Демиревски за Председател на Административен съд – Кюстендил за втори мандат.