Монографичният труд на Яни Янев и д-р Светлозар Попов "Договорното начало в българската държавност V – VII век“, част първа, ще бъде представен пред варненската общественост на 26 юни 2024 г. от 18.00 ч. в Големия арт салон на Радио Варна.

За своя труд, авторският колектив Яни Янев и д-р Светлозар Попов стана носител на награда "Варна" за 2024 г. в сферата на науката и висшето образование, направление "Обществени науки". Отличието бе връчено за значими постижения в изследването на исторически аспекти на договорното и международното публично право – основа за иновативен авторски подход за обучение на студенти по право

"Договорното начало в българската държавност V – VII век“, част първа, е задълбочено изследване, което представя сериозен анализ на широк кръг от исторически извори за периода V – VII век, обогатен през погледа на юриста, който се фокусира върху Договора от 448 г. между Византия и Хунската империя. Авторите изследват въпроса дали Исперихова България е била правоприемник на териториалните права, установени с този договор, като проследяват приемствеността във владетелската власт, както въз основа на генеалогичната приемственост, така и в непрекъсваемостта на съществуването на обществената организация на древните българи и други племена и народи, участвали в етногенезата на Исперихова България, съчетани и с трайно териториално присъствие. Трудът изследва слабо проучен, както от историческата, така и от правната наука, период от българската история, свързан с процеса на възникване на българската държавност, а именно времето преди създаването на Исперихова България. Темата е представена в динамичен, образен, достъпен и приобщаващ читателите стил.

Монографичният труд предлага нов поглед и светлина върху хронологичната рамка на владетелите от най-ранната българска история.

За авторите:

Яни Янев е сред инициаторите и учредителите на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“. От 2013 г. е вицепрезидент на университета. Активен участник в различни обществени дейности и организации, като през 2002 г. инициира създаването на СНЦ "Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна", а през 2018 г. СНЦ "Варненски некропол I“. Има редица публикации по политически и правни въпроси. Проявява последователен интерес към изучаването на ранната българска история, във връзка с което през 2004 г. издава сценарий на историческа тема “Коренът на короната“. Удостоен е с редица почетни награди и грамоти.

Светлозар Попов специализира в областите на психиатрията и биофизиката. През годините работи като лекар в различни медицински институции и като психолог-психофизиолог. Той е активен участник в гражданското общество, като е един от инициаторите за създаването на Лаборатория по биофотоника – Шумен и Сдружение "Варненски некропол I“. От 1993 г. се насочва към изследване на най-ранната българска история и праистория, като публикува множество статии по тази тематика, участва с доклади на различни научни форуми. Той е автор на книги, посветени на ранната българска история и праистория - "Авитохол и Ирник. Начало на българската държавност"- 1999 г.; "Българската идея и демосфера" – 2001 г.; "Българското име в библейски времена" – 2005 г.; "Шамбат – братът на Кубрат" – 2007 и 2015 г.; "Българската писменост – известна и непозната" – 2009 г.; "Българската Коледа във Веда словена" – 2010 г.; "Халколитната цивилизация Варна" – 2014 г.; "Корабоплаването в праисторията" – 2018 г.; "Траки и пратраки в Източните Балкани" – 2020 г.; "Халколитният некропол Варна I и Златният век - хора,  царе и богове " – 2022 г. и др.