Търси се "Главен инспектор" в отдел "Инфраструктура и инвеститорски контрол"

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр. Русе, пл. "Свобода" № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № ЧР 70 от 11.06.2024 г. на Кмета на Община Русе за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността "Главен инспектор" в отдел “Инфраструктура и инвеститорски контрол“ към дирекция "Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол " – 1 щатна бройка.

ІІ. Минимални и специфични изисквания за длъжността и допълнителни умения и квалификации:

А. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията:

1. Степен на образование – Бакалавър

2. Години на професионален опит – 2 /две/ години

3. Минимален ранг – IV /четвърти/ младши

Б. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител.

2. Професионален опит съобразно чл. 13 от Закона за администрацията и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията: най – малко 2 години да е придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността;

В. Допълнителни умения и квалификации:

1. Професионална област на висшето образование: Технически науки, предпочитана специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане“;

2. Личностни умения и компетентности: умения за анализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина; познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя; отчитане на различни гледни точки; умения за изграждане и поддържане на добри отношения вътре и извън администрацията; познаване на правилата на администрацията и административната среда; умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна детайлизация и подбор на аргументи.

3. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Решаване на тест по чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю.

Тестът ще се проведе в администрацията на Органа по назначаване и ще включва познания относно администрацията и въпроси свързани с правилното прилагане на следните закони и подзаконови актове към тях: Закона за устройство на територията, Закона за административните нарушения и наказания, Административно процесуалния кодекс, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, Закона за държавния служител; Наредби на Общински съвет – Русе и др.

При провеждане на интервюто, конкурсната комисия ще преценява качествата на кандидатите по 5 – степенна скала по 7 показателя съобразно Формуляр за преценка на кандидате Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

Писмено заявление за участие в конкурса по образец;

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители /по образец/

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност;

4. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

5. Автобиография (европейски формат).

V. Място и срок за подаване на документи :

Документите за участие се представят в срок до 10 /десет/ дни от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. "Свобода“ № 6, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел "Човешки ресурси “. В случай, че подаването се извършва чрез пълномощник, се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса. При подаване на място е задължително представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. За контакти: телефон 082 / 881 665 или 082 / 881 777.

Документите може да се подават и по електронен път на електронна поща mayor@ruse-bg.eu, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис, а останалите копия на изискуемите документи да бъдат заверени вярно с оригинала от кандидата.

VІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: електронната страница на Община Русе или информационното табло на входа на Община Русе, намиращ се на ул. "Петър Берон“.

VІІ. Кратко описание на длъжността:

Осъществяване на инвеститорски контрол на строителните обекти – ново строителство и ремонти по строителната програма на Община Русе. Контролни и съгласувателни функции по устройствените планове и инвестиционните проекти за обекти на територията на Община Русе. Организация и контрол на дейностите по изграждането и поддържането на ел. мрежи и инсталации на територията на Община Русе. Контрол по спазването и изпълнението на Наредба № 27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура на Общински съвет – Русе.

VІІІ. Начина на определяне на размера на основната заплата:

Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват в администрацията, се определят по преценка на работодателя, до достигнатия максимален размер на основните месечни заплати на служителите в съответното ниво и степен и са в зависимост от притежавания професионален опит, както следва:

1. при професионален опит до 3 години – в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 933 лв.;

2. при професионален опит от 3 до 9 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 933 лв.;

3. при професионален опит над 9 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 933 лв.

ІХ. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на допуснатите кандидати от отдел "Човешки ресурси “.

Образец на заявление за участие в конкурса може да се изтегли от електронната страница на Община Русе или от тук.