Екоинспекцията в Русе затвори помещение за опасни отпадъци в източната промишлена зона. 

В резултат на контралната дейност на РИОСВ - Русе са предприети мерки за ограничаване на достъпа до опасни отпадъци, вероятно негодни препарати за растителна защита, намиращи се в помещение, собственост на "Имоти Бимас" ЕООД. Прозорците на помещенията, в които се съхраняват отпадъците са запечатани с дървени дъски, съобщиха от инспекцията.

Проблемът с отпадъците датира от 2020 г., когато е установено, че с тях е оперирала "КЛМ - ЕКО" ЕООД. Фирмата има регистрация във Варна и притежава разрешително за дейности с отпадъци, издадено по реда на Закона за управлнеие на отпадъците. Към момента на установяване на отпадъците дружеството е имало сключен договор за наем с "Параходство Българско речно плаване“ АД. На управителя на "КЛМ-ЕКО“ ЕООД са дадени предписания да представи договори, идентификационни документи, отчетни книги и др., както и да изведе отпадъците, за да ги предаде на фирма, притежаваща съответните разрешителни за дейности и обезвреждане.

Връчването на актовете се забави, поради невъзможност да бъде открит управителят, а по-късно и поради неговата смърт, за което е търсено съдействие от органите на реда. Същевременно "Параходство Българско речно плаване" АД води съдебни дела като собсвеник на имота.

През 2022 г. се появява нов управител на фирмата, който също е бил трудно откриваем за връчване на наказателните постановления за установените нарушения.

През юни тази година, органите на реда във Варна успяват да издирят собственика и да му връчат наказателните постановления, всяко от които за по 2000 лв.

Предстои процедура по отнемане на разрешителното за дейности на отпадъците на "КЛМ-ЕКО“ ЕООД, както и ще стартира производство по реда на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, тъй като опасните отпадъци са се съхранявали повече от три години.