Община Варна обявява четири конкурса за организации, които да предоставят специализирани социални услуги. Те са предназначени за различни групи – деца със специални потребности, пълнолетни лица с увредено зрение, възрастни хора в нетрудоспособна възраст, както и разкриване на Ресурсен център за пълнолетни лица в неравностойно положение. Кандидатите трябва да предоставят дейностите си на територията на община Варна. Документи за участие се приемат до 17:30 ч. на 13.08.2024 г.

Първите три услуги са за "Център за социална рехабилитация и интеграция“. Първият от тях е с капацитет 60 места, като услугата е предназначена за деца със специални потребности, техните семейства и близки. Вторият център, който трябва да е с капацитет 40 места, е за пълнолетни деца с увредено зрение и техните семейства. Третият център е за възрастни хора в надтрудоспособна възраст и е с капацитет 45 места. И в трите центъра трябва да са предоставят различни социални услуги "Информиране и консултиране“, "Застъпничество и посредничество“, "Терапия и рехабилитация“, "Обучение за придобиване на умения“, както и "Подкрепа за придобиване на трудови умения“, "Общностна работа“.

Четвъртата услуга "Ресурсен център“ (капацитет 30 места) е с целева група пълнолетни лица в неравностойно положение в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на такава ситуация. И тук в изискванията е посочено да се предоставят услугите "Застъпничество и посредничество“, "Общностна работа“, "Терапия и рехабилитация“, "Обучение за придобиване на умения“, "Подкрепа за придобиване на трудови умения“ и "Общностна работа“.

Обявата за провеждане на конкурса с условията за участие са публикувани на официалната интернет страница на Община Варна - https://www.varna.bg/bg/2490. За допълнителна информация: Миглена Димитрова - главен инспектор "Социални програми и проекти“, Дирекция "Социални дейности“ към Община Варна, тел. 052/820 537.