Проф. д-р Теодора Димитрова е новият декан на Факултета по обществено здравеопазване в МУ-Варна. Тя бе избрана с голямо мнозинство от членовете на Общото събрание на факултета. Отчетно изборното събрание се проведе на 17 юни 2024 г. За председател на Общото събрание на Факултета бе избрана отново проф. Силвия Борисова от Катедрата по здравни грижи.

Проф. д-р Теодора Димитрова, д.м. е родена на 02.08.1974 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва висше образование по медицина във МУ-Варна през 1998 г. и по Здравен мениджмънт през 2016 г. От 2004 г. е асистент в катедра Хигиена на МУ-Варна. Придобити специалности: Трудова медицина (2006) и Хигиена на детско-юношеската възраст (2019). През 2010 г. защитава дисертационен труд на тема: "Условия на труд и атмосферни замърсители като рисков фактор за остър миокарден инфаркт". Придобива Академична длъжност "Доцент“ и е избрана за Ръководител на Катедра по хигиена и епидемиология през 2012 г., а от 2018 г. е Професор в същата катедра.

Автор е на монографията "Морска трудова медицина. Психо-физиологични и организационни фактори при работа на море. Експертиза на медицинска годност на морските лица" (2018, Университетско издателство, МУ-Варна) и на над 80 публикации и много участия в национални и международни форуми. Основните научни разработки са в областта на трудовата медицина, качеството на атмосферния въздух, храненето и профилактиката на заболяванията в детска възраст.

Повишава квалификацията си в следните области: Морска трудова медицина в Института по морска трудова медицина и тропическа медицина в Гдиня, Полша през 2002 г.; Хигиена, околна среда и трудова медицина в Скопие, Македония през 2011 г.; Лидерство в здравеопазването в Научния център по иновации в здравеопазването на университета в Утрехт, Нидерландия през 2015 г. и др.

Научен ръководител e на 9 докторанти, трима от които успешно защитили и дипломанти в магистърските програми по Опазване и контрол на общественото здраве, Здравен мениджмънт, Обществено здравеопазване и Управление на здравните грижи.