Община Русе публикува седмичния си отчет за дейността на общинската администрация, в периода 20 - 23 май 2024 г.

Ресор "Опазване на околната срнеда и комунални дейности":   

Приключи ремонтът на ул. "Генерал Радецки“ в участъка от кръстовището с ул. "Балкан“ и ул. "Филип Тотю“ до кръстовището с ул. "Пристанищна“, при което се изпълниха следните дейности: премахване на старата настилка и подсилване на основата с трошено - каменна фракция; цялостен ремонт и възстановяване на съществуващата канализация; повдигане на съществуващите ревизионни шахти на ниво нова настилка; полагане на нова асфалтова настилка от два до три слоя;

- монтирани бяха ограничителни цветни оградни пана около детската площадка в централната част на кв. ДЗС

- Продължават дейностите по възстановяване и обновяване на разрушените алеи и осветление в Парка на възрожденците.- Извършени бяха локални ремонти на единични разрушения на настилките по общински път Русе – с. Николово, бул. "Съединение“, бул. "Тутракан“, ул. "Иван Ведър“, ул. "Чипровци“ и в околоблоковото пространство на бл. 47 в кв. "Дружба“ 3.- Извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип "Печматик“ на компрометирани участъци по уличната мрежа с. Сандрово.- Ремонтирани и възстановени бяха дъждоотвеждащи шахти по ул. "Стефан Стамболов“.- Отстранени бяха опасни пропадания на ул. "Сърнена гора“ и ул. "Шести септември“.- Продължават частичните външни ремонти в Детска ясла №9 по ул. "Ловеч“ 27 в кв. "Дружба“ 1.- Продължава ремонтът на компрометирани тротоарни настилки в двора на Детска ясла №8 по ул. "Неофит Рилски“ в кв. "Възраждане“.- Възстановени бяха разрушени пейки в пространството на градината на пл. "Дунав“.- Извършена бе подмяна на стари неработещи осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по ул. "Олимпи Панов“ и ул. "Цариброд“ в гр. Русе, както и по уличната мрежа в селата Сандрово, Семерджиево, Тетово и Ястребово.- Възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по булевардите "България“, "Васил Левски“ /до бл. 1/, "Липник“, "Христо Ботев“, улиците "Борисова“, "Касева чешма“, "Тулча“, "Плиска“, "Пристанищна“, както и по уличната мрежа в с. Ново село.- Извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. "Свобода“ и в околоблоковите пространства на: блокове 12 и 46 в кв. "Дружба“ 3; бл. Чайковски в кв. "Здравец – Изток“; бл. Тунджа в кв. "Родина“ 2.- Монтирани бяха 13 бр. нови пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града.

- Извършен бе текущ ремонт и възстановяване на нормалната работа на светофарната уредба на кръстовището на бул. "Липник“ с ул. "Иван Ведър“.

- Положена бе хоризонтална пътна маркировка пред входовете на ОУ "Ангел Кънчев“, СОУ "Васил Левски“, на кръстовища по бул. "Гоце Делчев“, бул. "Съединение“, ул. "Българска морава“, ул. "Изола планина“ и ул. "Професор Димитър Баларев“.

- В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 11 кучета, осиновени – 16, и е извършена е кастрация на 9 кучета. Върнати по места бяха 4 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР "Образование и култура“:

- Извършени бяха организационни дейности за провеждането на тържествена церемония-концерт на 23 май по повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост и връчване на Награда "Русе“ и Награда "Млад творец“ 2024 в областта на изкуството и културата и образованието и науката.

- Извършени бяха организационни дейности относно тържествено шествие и концерт във връзка с 24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

- Извършена бе подготовка за дейността на комисията за подпомагане на деца с изявени дарби.

- Започна приемане на заявления за прием в I клас за територията на град Русе.

- Започна записването за участие в Традиционния фолклорен събор "Златната гъдулка“ 2024.

РЕСОР "Международни програми и проекти, инвестиции и собственост“:

 

- Приключи успешно окончателното финансово и техническо отчитане по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, финансиран по приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух“ ОПОС 2014-2020 г пред УО. Проектът е на обща стойност 46 881 464,30 лв. с вкл. ДДС. В изпълнение на проектните дейности въпреки тежките административни процедури бяха закупени 20 броя новопроизведени електробуси (придружаващи станции за бързо и бавно зареждане) и 15 бр. тролейбуси от чешката фирма "СОР Либхави“. Интегрирана беше и интелигентна система за проследяване броя на пътниците в реално време. Тенденцията е в краткосрочен план да бъдат подменени и останалите превозни средства, обслужващи градския транспорт с екологични такива.

- Община Русе получи покана за подписване на договор за финансиране за предложение за изпълнение на инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на ул. "Котовск“ №2, в кв. "Изток“. Проектът ще бъде финансиран по процедура BG-RRP-4.020 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спор“, Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика“ по Националния проект за възобновяване и устойчивост (НПВУ). 

Общият размер на инвестицията е 1,2 млн. лв. Предвидените интервенции по сградата включват: въвеждане на енергоспестяващи мерки, като полагане на външна топлоизолация по стени, топлоизолиране на покрива и пода, смяна на дограма, мерки по осветление, изграждане на ФЕЦ, до достигане на клас "А“;

- експерти в дирекция ИИМСП участваха през седмицата в онлайн срещи по проект "Ресторивър“, финансиран от програма Регион Дунав. Консорциумът от дунавски държави, в който участва община Русе, изработва обща методология за проучване на нуждите на широката публика и заинтересуваните страни в развитието на крайречните територии. Предстои одобряването на въпросници и срещи за събиране на мнения и визия за развитие на различните ползватели на река Дунав.

- Служителите в отдел ТНО, направление "Туризъм“, категоризираха две заведения за хранене и развлечения, извършиха 3 регистрации на стаи и апартаменти за гости и издадоха 4 удостоверения за промяна в обстоятелствата на категоризирани обекти. В направление "Търговия“ предвид предстоящите празници бяха издадени над 20 разрешителни за търговска дейност.

РЕСОР "Устройство ина територията“:

- Продължава изпълнението на ремонтните дейности на обектите: "Текущи ремонтни дейности в общинска административна сграда на ул. "Княжеска“ №8 и "Текущ ремонт на сградата на Спортен клуб "Динамо – Русе“, кв. "Възраждане“, ул. "Алеи Възраждане“ №86.

- Извършен бе оглед по жалба, изготвено и изпратено бе предписание на собственици за опасна и саморушаща се сграда на ул. Клисура №53.

- Служители на отдел "Строителен контрол“ извършиха 9 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.

- Издадена е една заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

есор "Социални дейности, здравеопазване и транспорт“:

- В Детска ясла №5 бяха проведени профилактични прегледи на децата от дентален лекар по Програма "Моите зъбки-здрави и бели“. Обхванати бяха всички 50 деца, записани от родител за участие в програмата.

- Представители на дирекция "Социални и здравни дейности“ взеха участие в семинар "Социална свързаност и подкрепа“ организиран от Сдружение "Света Богородица“ в партньорство с Русенска св. Митрополия, финансиран от Фонд "Социална закрила“. Събитието се организира с цел повишаване на информираността на местните поделения на Българската православна църква, относно възможността за предоставяна на социални услуги и държавните стандарти в тази сфера.

- Извършени бяха планови проверки на 89 от наетите лица на длъжност личен асистент по Механизъм "Лична помощ“ и 42 проверки на наетите домашни помощници по проект "Грижа в дома в община Русе“.

- Подготвени и представени бяха документи за подписване на договор по одобрено проектно предложение на Фонд "Социална закрила“ по Целева програма "Закупуване на оборудване/обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж – Русе“.

- Проведено бе заседание на комисия, сформирана със заповед на кмета на община Русе, на основание ЗМСМА и ПЗР от Закона за социалните услуги и в изпълнение на Методиката за реформиране на домовете за стари хора, утвърдена от Агенция за социално подпомагане - извършена е индивидуална работа по постъпили сигнали от граждани и институции за хора в риск. За всеки от случаите са предприети съответни действия.

- Одобрени бяха 20 месечни технически отчети и месечни финансови отчет на доставчиците на социални услуги.

- Финансово бяха подпомогнати 11 семейства за новородено второ дете, които отговарят на условията по чл. 9, ал. 2 от Наредба №21.

- По изпълнение на Национална програма Кодово име "Живот“ 5.- 7. кл. бяха проведени три сесии в пети клас на СУПНЕ "Фридрих Шилер“ и ОУ "Олимпи Панов“. Темата бе "Общуване“, като бяха обхванати 56 деца.

- Проведена бе една сесия с 18 ученици от осми клас на Спортно училище "Майор Атанас Узунов“ на тема "Превенция на употребата на психоактивни вещества“.

- Здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите "Средна кула“ и "Селеметя“, като са консултирали 12 жени за методи на контрацепция от нежелана бременност и са ги информирали за безплатни гинекологични прегледи, които ще се проведат в УМБАЛ "Канев“.

- Здравните медиатори извършиха консултации за превенция от заразяване с Хепатит А и за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на Р България.

- Оказано бе съдействие на 19 лица за провеждане на профилактични медицински прегледи и зъболечение.

- Направена бе оценка на състоянието на част от пешеходните пътеки и спирки на обществения транспорт в гр. Русе и населените места в община Русе с цел документиране в електронна среда, във връзка с изискванията на ДАБДП по подготовката на Годишен общински доклад за БДП-част 2.

 

Ресор "Спорт и младежки дейности“:

- Извършена бе поддръжка на тенис кортове в Парк на младежта;

- продължават ремонтните дейности в боксова зала към СУ "Майор Атанас Узунов“.

- Продължават дейностите по изграждане на пешеходна алея в зелената част между СК "Ялта“ и Градски стадион.

- Извършена бе подготовка на спортна зала за провеждане на баскетболни срещи в СК "Дунав“.

- Извършена бе подготовка на Градски стадион за провеждане на футболни срещи.

- Извършена бе подготовка на езерото в Лесопарк "Липник“ за провеждане на държавни и вътрешни първенства за гребните спортове.

- Извършено бе почистване от растителност на двора в Техникум по зърносъхранение.

- Талантливи малки художници от клуб "Палитра“ взеха участие в национален конкурс за детска рисунка "Аз, ти, той - ние сме Европа" с международно участие. Клуб "Палитра“ печели четири награди, отличен е и преподавателя Георги Георгиев.

- Подготовка и оказване на съдействие във връзка с провеждането на XVII Олимпийски спортен фестивал под мотото "Да открием новите олимпийски надежди на България“, който ще се проведе в Албена в периода 26 - 28 май.

- Участие на мажоретен състав "Екстрийм“ в 101-ото издание на карнавала в град Габрово, в което се включват над 2000 души, с послание за мир и единство.

- Подпомагане организирането на събитията "GO!KIDS“ и "Спортувай с Президента“.

- Участие в подготовката за 24 май – мажоретки, гвардейци в лъчовете и балет "Импулс“, ВС "Икономов“ и ФТС "Зора“ в тържествената програма.

- Участие в подготовката и организацията на инициативата "Бъди грамотен“.

- Подготовка за международен танцов фестивал "Танцуваща река“ на 1 юни 2024 г. и за две премиери на постановки на клуб "Маска“ на 27 май 2024 година.