Един от дневните центрове в Кюстендил ще е с ново оборудване, съобщиха за "Фокус“ от Община Кюстендил. Вече е одобрен проектът "Модернизация на материалната база в Дневен център за деца с увреждания "Вяра, Надежда, Любов“, с който Община Кюстендил кандидатства пред Фонд "Социална закрила“.

По проекта предстои да се закупи оборудване и обзавеждане, което ще модернизира и осъвремени съществуващата материална база на социалния център. Така ще се осигури включваща, приемаща и стимулираща среда за деца с увреждания и ще се насърчи и подкрепи социалното, емоционалното и културното развитие на всеки потребител.

Размерът на финансирането е 40 450 лева, а собственият принос е за близо 4 500 лева.

Проектът е насочен към разгръщане и подобряване на мрежата от социални услуги в общността, предоставяне на качествени социални услуги за различни целеви групи, нуждаещи се от социална закрила и социална подкрепа.