Съветът на ЕС одобри решение за запазване на печалбите от руски активи за по-нататъшното им използване в интерес на Украйна, според изявление на уебсайта на ЕС.

"Днес Съветът прие решение и регламент, с които се изясняват задълженията на централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК), притежаващи активи и резерви на Централната банка на Русия (ЦБР), които са обездвижени вследствие на ограничителните мерки на ЕС.

След като през февруари 2022 г. Русия предприе незаконната си и неоправдана пълномащабна инвазия в Украйна, ЕС, в координация с международните партньори, реши да забрани всякакви трансакции, свързани с управлението на резерви, както и на активи на ЦБР. В резултат на тази забрана съответните активи, държани от финансови институции в държавите - членки на ЕС, са "обездвижени".

С днешното решение, в съответствие с позицията на Г-7, се изяснява забраната на тези сделки, както и правният статут на приходите, генерирани от ЦДЦК във връзка с държането на руски имобилизирани активи, и се определят ясни правила за субектите, които ги държат. Съветът реши по-специално, че ЦДЦК, които държат активи на ЦБР на стойност над 1 млн. евро, трябва да отчитат отделно извънредните парични салда, натрупани поради ограничителните мерки на ЕС, и да водят отделно и съответните приходи. Освен това на ЦДЦК се забранява да се разпореждат с произтичащите от това нетни печалби.

С оглед на рисковете и разходите, свързани с държането на активите и резервите на Централната банка на Русия, всеки централен депозитар на ценни книжа може да поиска от надзорния си орган да разреши освобождаването на част от тези нетни печалби с оглед спазването на законоустановените изисквания за капитала и управлението на риска.

Това решение проправя пътя за вземане на решение от Съвета за евентуално определяне на финансова вноска в бюджета на ЕС, набрана от тези нетни печалби, в подкрепа на Украйна и нейното възстановяване и реконструкция на по-късен етап. Тази финансова вноска може да бъде насочена чрез бюджета на ЕС към Механизма за Украйна, по който Съветът и Европейският парламент постигнаха временно споразумение на 6 февруари 2024 г.", се посочва в решението.