Европейската комисия стартира ново специфично действие за финансиране в размер на 85 млн. евро (168.23 млн. лева) в рамките на Инструмента за управление на границите и визите 2021-2027 г. за България и Румъния за укрепване на националните способности по външните граници на ЕС. Това се посочва в съобщение на ЕК.

България и Румъния вече могат да кандидатстват за допълнително финансиране за разширяване или модернизиране на съществуващите системи за наблюдение на границите.

"Днес (4 март) Европейската комисия представя заедно с България и Румъния две рамки за сътрудничество в областта на управлението на границите и миграцията. Рамките за сътрудничество се основават на успешното изпълнение от двете държави на пилотните проекти за бързи процедури за предоставяне на убежище и връщане, започнати през март 2023 г., и позволяват да се премине от ad hoc към устойчиви решения.

България и Румъния дадоха нов тласък на съвместните усилия в областта на управлението на външните граници и миграцията. Чрез договорените днес рамки за сътрудничество двете държави ще продължат да допринасят за съвместните европейски усилия за справяне със сигурността на външните граници на ЕС и с миграционните предизвикателства. По-конкретно ще бъде поставен акцент върху:

-подкрепа за засилени мерки в областта на управлението на границите, убежището и приемането, системата за връщане и засиленото полицейско сътрудничество в Шенгенското пространство

-започване на подготовката за прилагане на Новия пакт за миграция и убежище в България и Румъния, по-специално по отношение на националните планове за изпълнение.

Рамките за сътрудничество отчитат факта, че достиженията на правото от Шенген ще бъдат напълно приложими в България и Румъния и че от 31 март 2024 г. контролът по вътрешните въздушни и морски граници ще бъде премахнат. В този контекст тя включва и действия за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството между държавите членки, например в областта на полицейското сътрудничество, за справяне със свързаните с това трансгранични предизвикателства.

Рамките за сътрудничество ще бъдат прилагани с необходимата подкрепа от страна на Комисията и съответните агенции на ЕС. По-специално, днес Комисията стартира ново специфично действие за финансиране в размер на 85 млн. евро в рамките на Инструмента за управление на границите и визите 2021-2027 г. за укрепване на националните способности по външните граници на ЕС. България и Румъния вече могат да кандидатстват за допълнително финансиране за разширяване или модернизиране на съществуващите системи за наблюдение на границите, закупуване на транспортни средства, включително с възможности за термовизия, закупуване на оперативно оборудване, като например камери за засичане на движение и камери за термовизия, и разработване или модернизиране на системи.

Следващи стъпки

Срещите на управителния комитет с България и Румъния ще продължат да се провеждат редовно с цел изпълнение на мерките, договорени в рамките на сътрудничеството. В тях ще участват Комисията, агенциите на ЕС, включително Frontex, Агенцията на ЕС за убежище и Европол, както и двата национални органа.

Обща информация

През март 2023 г. Комисията стартира два пилотни проекта с България и Румъния. През октомври 2023 г., шест месеца след изпълнението на пилотните проекти, Комисията направи преглед на постигнатия напредък. Бяха постигнати осезаеми резултати с най-добрите практики в областта на ускорените процедури за предоставяне на убежище, ефективното връщане, управлението на границите и засиленото сътрудничество със съседните държави".