Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините на Република България (НСОРБ), в интервю за предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус"

В София ще се проведе Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), на което ще бъдат избрани новите ръководни органи – Управителен съвет и Контролен съвет. Сега на пряката ни телефонна линия е Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ. Здравейте, г-жо Георгиева.

Здравейте. Благодаря за поканата.

Какъв мандат изпраща НСОРБ?

Изпращаме мандат 2019-2023, който беше най-динамичният, най-трудният мандат за местните власти в България в последните 30 години. Все още не са забравени спомените от пандемията, която преживяхме заедно държава и общини, и целият свят. Това беше наистина много трудно начало на изминалия мандат. Преживяхме и много други кризи и турбуленции. Освен пандемията COVID-19 – войната в Украйна, икономическата криза и вътрешнополитическата нестабилност, която имаме в България през последните няколко години. И всяко едно от тези обстоятелства изискваше от общините максимална мобилизация на местно ниво така, че нито една от системите, които общините управляват, да не пострада. Изпращаме мандата с удовлетворение, че въпреки всички трудности, общините успяха да останат стабилна, устойчива власт в държавата, запазиха своята диалогичност на местно ниво със своите граждани, в общинските съвети и паралелно с това натрупаха голям опит в управлението на кризи. Удовлетвореността идва от факта, че въпреки трудностите, нашите училища, детски градини, уличното осветление, сметосъбирането, сметоизвозването не спряха, не пострадаха.

Всички граждани в нашите общини, които имаха нужда от помощ, получиха такава помощ от нашите социални услуги. Бяхме на мястото си във всеки един момент, до всеки един гражданин, който се нуждае от нашата подкрепа. Успяхме да преодолеем всички трудности, които породи и инфлацията, и икономическата криза, и вътрешнополитическата нестабилност, и въпреки че две години работихме без приет бюджет на държавата, общинските услуги и общинските дейности функционираха и продължават да функционират нормално.

Казвате, изключително сложен мандат. Това, което се случи през изминалите години, новата реалност, с която сблъскаха всички наши български общини – какви усилия изобщо ви е коствало всичко това и на всяка една община, за да се справи с различните предизвикателства? Споменахме, вие ще избирате нови ръководни органи. На какво ще заложите, г-жо Георгиева? Новата реалност какво изисква, освен, както разбрахме, гъвкавост и мобилизация, и то понякога наистина много бърза и навременна?

Новата реалност е всъщност ежедневието на общините, в което ние живеем вече няколко години от изминалия мандат, както казах. Изискват се бързи решения, много често в рамките на ден или два общините трябва да реагират на променени обстоятелства, на променена нормативна уредба или променени възможности за финансиране от страна на централната власт, но нашите екипи на място, както и общинските ръководства, имат вече натрупана тази чувствителност към проблемите и към бързината на тяхното решаване. Новите предизвикателства, които ни очакват, освен обичайните дейности, за които отговарят общините, са няколко. На първо място ще спомена изключително негативните демографски тенденции, които се очертават в нашата страна.

Преброяването го показа – обезлюдяването е факт за много общини в страната, и това от своя страна води до затруднение не само в намирането на добри експерти за общинските администрации, но и в предоставянето на основните публични услуги. Така че едно от предизвикателствата, по които ще работим в настоящия мандат, е как да помогнем на все по-обезлюдяващите населени места така, че до тях да стига транспорт, да стига лекар, да стига фармацевт и всичко, което е необходимо на самотноживеещите възрастни граждани, да бъде осигурено от нашите социални услуги. Затова приоритет ще бъде работата в подкрепа на малките общини и на преодоляването на негативните демографски тенденции чрез различни видове услуги, които общините ще предоставят.

Паралелно с това, предизвикателствата на Зелената сделка и на дигитализацията са на дневен ред. Общините вече работят много интензивно по тях и като приоритет в работата им се очертава действително повече инвестиции и повече внимание към елементите на околната среда – чиста вода, чист въздух, справяне с отпадъците. Тук имаме по-конкретна задача – преминаване към изчисляване такса "Битови отпадъци“ на количество. Друг приоритет и предизвикателство в динамичните времена, в които живеем, е да организираме и да инвестираме огромен по обем финансов ресурс, с който ще разполагаме в следващите четири години. Всъщност това ще бъде мандат на много силни инвестиции на местно ниво. Общините разполагат с близо 4 милиарда от държавния бюджет за пътища, улици, обществени сгради и публична инфраструктура, за която отговарят, и още толкова – от европейските фондове.

Голяма част от проектите са готови, сега предстои вече да изберем качествени изпълнители и да започнем работа на терен. И остава, разбира се, за настоящия мандат като ключов приоритет финансовата децентрализация на общините. Ние няма да спрем да се борим част от парите от данъците да остават в нашите бюджети и считаме, че в настоящия мандат тази задача вече трябва да бъде реализирана.

Изключително силна роля имат ръководните органи, които предстои да бъдат избрани – Управителният съвет и Контролният съвет. Споменахте проектите, които предстоят, някои са готови вече. А имахте ли проблеми с някои от европроектите, оперативните програми през изминалия мандат? И обнадеждена ли сте за следващия?

Всъщност изминалата 2023 г. беше нулева за европроектите. През нея само ударно готвехме нови проекти, както по оперативните програми, така е по Плана за възстановяване. Нашите числа показват, че за 2023 г. общините подготвиха над 6000 проекта, които подадоха към различните източници на финансиране. По-голямата част от тях са одобрени. Това са проекти за улично осветление, за училища, за детски градини, за обновяване на старчески домове, за изграждане на младежки центрове и предстои тази година да започне работа по тях. Тук най-същественият проблем при изпълнението на всичките ни проекти са т.нар. финансови корекции. Те се налагат на общините за допуснати грешки, най-често при възлагането на обществени поръчки, и на практика означава, че част от проектите остават за сметка на общинските бюджети.

Казвам, че това е съществен проблем, защото много често тези финансови наказания се налагат по преценка на съответен финансиращ орган, която е доста субективна и се разминава с преценката на други контролни органи. Има изключително разнопосочно тълкуване на нормативната уредба и общините в много случаи са затруднени на кой контролен орган предписанието да вземат предвид. Вземайки предвид предписанията на един контролен орган се оказва, че нарушават правилата на друг контролен орган, и отново биват санкционирани. И затова нашият нов Управителен съвет ще постави много остро пред държавата проблема именно с решаването на въпроса с финансовите корекции и с еднозначното тълкуване на законодателството.