Кои са основните умения, нужни на един ученик разказва в предаването "Човекът на фокус“ по Радио "Фокус" Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия.

Днес отново ви представяме рубриката "Образованието на фокус“. С нас е Мая Гешева – директор на Националната финансово-стопанска гимназия. От нея ще разберем какво е необходимо, за да могат нашите ученици да развият предприемачески умения и да се реализират добре на пазара на труда. Здравейте, г-жо Гешева. Много благодарим, че сте тук днес с нас!

Здравейте.

Нека първо кажем, че проектът "Модернизиране на професионалното образование и обучение“ е финансиран по Програма "Образование“ 2021-2027 и е съфинансиран от Европейския съюз. Този проект набляга на развитието на ключови умения, а не на тясната специализация на учениците. Какви са според Вашия опит тези ключови умения, от които гимназистите се нуждаят за успешно професионално развитие?

Да, проектът "Модернизиране на професионалното образование и обучение“ е с фокус развитие на ключовите умения на учениците. Това е една нова, модерна визия, която кореспондира с един по-различен облик и присъствие на професионалното образование и обучение в националната образователна система. В тази връзка и в нашата гимназия, като едно от водещите професионални училища в страната, се поставя сериозен акцент върху развитието на ключовите умения, върху развитието на уменията на бъдещето, а не върху професиите, защото никой днес не би могъл да каже какви ще бъдат професиите на бъдещето. А ключовите умения представляват един крайъгълен фокус, който, овладян от учениците по време на тяхната професионална подготовка, ще им даде възможност за една успешна и удовлетворяваща кариера в бъдеще. Какви са тези умения: разбира се, развитие на комуникационни умения, умения за работа в екип, умения за управление на времето, всичко, което съотнасяме към т.нар. "спектър на меки умения“. Това е много важно за учениците не само в професионалните училища, а за учениците във всички български училища.

Всъщност, това са умения, които така, както ги изброихте, са подходящи за всяка професия. Те са необходими, какъвто и професионален път да избере ученикът.

Да, да, това наистина е така. И те биват разпознавани и от работодателите като важни, значими, необходими умения. Естествено, че спектърът на предметите от професионалната подготовка предоставя много богати възможности за развитие точно на този тип умения у учениците.

Нека като продължение на този въпрос обърнем за момент внимание на модерните модели на учене, които е въвела Националната финансово-стопанска гимназия . Например, много интересен за мен беше моделът на устойчивото учебно предприятие. Какво накратко представлява то?

Да, нашата гимназия има сериозни традиции в работата на учебните предприятия. Именно при нас я е създадено първото учебно предприятие в страната. Но това, върху което ние поставихме фокус и през последната година с оглед на нашия иновативен проект, е темата за устойчивостта. В гимназията учениците в 11 клас работят в учебни предприятия. Във всяко едно учебно предприятие, независимо от неговия предмет на дейност, независимо от цялата организация на работа през учебната година, присъстват теми, които са разработени от колегите и са част от учебното съдържание. Всичко това, разбира се, е утвърдено в иновативния проект – теми, които имат отношение към устойчивото развитие и към кръговата икономика. И това е така не просто само и единствено защото това са модерни теми, а затова, защото управленският екип и целият педагогически екип на гимназията са разпознали проблематиката на устойчивото развитие като важна, значима и тя намира място в професионалната подготовка на учениците в края на първи гимназиален и втори гимназиален етап.

Г-жо Гешева, сътрудничите си с неправителствения сектор, когато развивате ученическите предприемачески умения. Можете ли да ни дадете примери за успешни проекти, съвместни между гимназията и неправителствени организации?

Да, разбира се. Представители на неправителствени организации са сред нашите партньори и в областта на предприемаческото обучение и развитие на предприемаческа култура у учениците. Заедно с представители на неправителствения сектор сме реализирали проекти, национални и международни, които са свързани с развитие на корпоративна социална отговорност, които са свързани с разработване на интересни бизнес идеи, презентирани от наши ученици на национални и международни форуми. Дори и през последната седмица наши учители участваха в европейски форуми, където презентираха едни от добрите, от успешните проекти на гимназията.

Всъщност гимназията има съвместни проекти както с неправителствения сектор, така и с различни университети. Става дума за университети само в България или в чужбина, нека това да уточним?

Ние си партнираме с университети и на територията на нашата страна по международни проекти, когато партньори са и представители на университети в различни европейски страни. Заедно с това, по един от най-големите проекти на Университета за национално и световно стопанство – ENGAGE, наши ученици участваха в състезателни формати, представиха се много успешно и защитиха своите бизнес идеи. С Кариерния център към Стопанския факултет на Софийския университет и съвместно с бизнеса ние работим по друг много интересен проект, който е свързан с професионалната подготовка на учениците. Ежеседмично по няколко учебни часа във водещи счетоводни компании учениците провеждат на практика своята професионална подготовка, която ще продължи и след приключване на учебната година. Също така ученици от гимназията участват във Финансовата академия на Висшето училище по застраховане и финанси. Този списък бихме могли да го продължим и с други университети и извън София.

Да, и всъщност предполагам, че част от вашите по-изявени гимназисти намират и своите бъдещи работни места след приключване на проектите.

Да, голяма част от учениците след приключване на практиката получават предложения и през лятото, когато те все още са обучаеми във втори гимназиален етап, провеждат своите стажове, а когато завършат средното си образование и продължат надграждащото си академично образование в университета, те получават и конкретни работни места.

Проектът включва развитие на умения и в сферата на социалното предприемачество. Можете ли да ни разкажете за участието на работодателите в тези дейности и да ни дадете пример за успешно развити такъв тип проекти от гимназистите?

Един от основните фокуси в подготовката на учениците е свързан с търсенето на иновативни решения на социални проблеми. Някои от нашите специалности имат и специален учебен предмет – "Корпоративна социална отговорност“, но извън учебния предмет, учениците търсят възможности заедно с представители на работодателите и на неправителствения сектор да реализират свои проекти. И мога да дам една илюстрация за проект, който реализирахме съвместно със Столична община и с една от водещите компании в областта на рециклиране на текстил – един много интересен фокус. В училищния двор ние и още няколко столични училища поставихме контейнери, свързани с рециклиране на текстил. Учениците проведоха кампании в столични училища, за да представят тази проблематика сред свои съученици и да съдействат за изграждане на един нов тип нагласа, на един нов тип култура по отношение на рециклирането.

Да, можем да определим този опит като кръгова икономика в реално време, нали?

Категорично.

Г-жо Гешева, Вие споменахте два много интересни факта. Първият е, че сте наблюдавали как ученици в Словакия отиват на училище по пантофи. Говорихме си също така, че в Япония учениците сами чистят своите гимназии, класни стаи, всичко в учебното заведение. Разкажете ни малко повече по тези две теми, какво сте наблюдавали вие лично?

Тази тема докосва учениците през последните години много осезателно. Онова, което наблюдавахме по време на една мобилност в Словакия, в едно мъничко училище – учениците бяха решили да станат част от училищния екип, който се грижи за опазване на чистотата в своята сграда, и бяха решили, че в училище, в класните стаи те ще влизат по пантофи. Това бе една идея, генерирана от тях в резултат на тяхната проактивна позиция. Тя не бе дошла отвън, те я бяха припознали, бяха я прегърнали и това много силно впечатли учениците от гимназията и от останалите европейски страни, които участваха в проекта. Темата за проактивността на учениците, за тяхното участие в целия училищен живот, във всичките му измерения, в опазването на хигиената в класните стаи, в общите споделени пространства е нещо изключително важно. И аз мисля, че активността на учениците в тази посока се повишава – това е чудесно! В нашата гимназия функционира една много активна група – "Влез в зеления кръг“, която работи цяла година по теми, участва в различни конкурси, които са свързани със зелените технологии, с екологията, с опазване на околната среда, и генерира много интересни идеи, които споделя с цялата училищна общност.

Вие споменахте също, че и родителите на учениците стават все по-въвлечени в тази тематика.

Да. Това, което беше много интересно за мен – при някои от инициативите учениците отправиха покана към родителите и независимо, че нашите ученици са в гимназиален етап, много родители се отзоваха на нашите покани. Същото се отнася и по отношение на дейността на учебните предприятия. Стана вече традиция в гимназията ежегодно да каним родители, които да се запознават с дейността на устойчивите предприятия, в които работят техните деца.

Т.е. интересът към екологичните инициативи нараства в нашата образователна общност. И нека да приключим разговора с въпроса: членове на екипа на Националната финансово-стопанска гимназия участват в разработването на държавните образователни стандарти и на националните изпитни програми по новите професии на бъдещето.

Всъщност за кои нови професии подготвя гимназията своите ученици и какви нови акценти вашият екип успя да внесе в държавните образователни стандарти?

Нашият екип се придържа към една доста интересна тенденция, която е свързана с модерната визия за професионалното образование в страната. Ако отворите някои информационни източници, свързани с професиите и специалностите – на този етап говорим все още и за специалности, много скоро няма да говорим – вие ще видите, че при нас има един сравнително стеснен професионален сегмент затова, защото ние считаме, че ключовите умения на учениците са важни. Има области, в които ние сме страшно силни, доказали сме своята високо успеваемост през годините и ние продължаваме своето развитие в тази посока. Какви ще бъдат модерните професии и новите професии - обществото ще разбере твърде скоро, след като приключи работата на изградените секторни съвети на уменията в рамките на проекта "Модернизиране на професионалното образование и обучение“. А нашият екип има професионалната готовност и компетентност да работи по част от училищната документация след уточняване на новия списък на модерните професии на бъдещето.

Много благодарим, г-жо Гешева, за изчерпателната информация и интересните примери! Надяваме се родителите и учебните заведения все по-ясно да осъзнават нуждата от нови подходи в образованието на децата.