Трайна тенденция към ръст на издадените разрешения за работа на непълнолетни показват данните на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ). За петте месеца на 2024 г. Инспекцията по труда е издала 3404 бр., от които 3304 бр. са за лица от 16 до 18 години. Най-много разрешения са предоставени в областите Бургас, Варна, Пловдив, София град, Софийска област и Благоевград.

Дадените през м.г. разрешения за същия период са 2545 бр. За цялата 2023 г. Инспекцията по труда е издала 14 827 бр. разрешения за работа на непълнолетни лица, като се отчете ръст не само спрямо цялата 2022 г., когато са били 11 933 бр., но и преди Ковид кризата, когато за 2019 г., дадените разрешения са били 9407 бр.

Най-често непълнолетни се наемат за извършване на дейности в хотелиерството, ресторантьорството и търговията през дългата лятна ваканция.

В Световния ден срещу детския труд – 12 юни, Инспекцията по труда напомня, че законодателството в България защитава децата от трудова експлоатация. В него е регламентирана забрана за работа до 16 години, колкото е задължителната възраст за образование според Конституцията, както и специална закрила на непълнолетните работници и служители. Предвидени са и изключения за започване на работа на по-малка възраст, но те са основно за талантливи деца, за включването им във филмови продукции, в театрални трупи, музикални състави и др.

Непълнолетни могат да бъдат наети на работа само след предварително разрешение от Инспекцията по труда. Ако подадените от работодателя документи са коректни, е създадена организация решение от Инспекцията по труда да има в рамките на 2 дни, въпреки че срокът е седемдневен. От работодателите се изискват документи, които са задължителни за всяко работно място, независимо дали на него ще се наемат непълнолетни, или пълнолетни лица. Разликата е, че при наемане на лица под 18 години те се представят предварително в Инспекцията, а при наемане на пълнолетни – при проверка.

Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда се счита за престъпление. При установяване на такова нарушение се уведомява Прокуратурата за стартиране на наказателно производство.

Непълнолетните работят при облекчени условия на труд. Те имат право на удължен отпуск от поне 26 дни. Не могат да полагат тежък физически труд, както и да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти и която създава риск за тяхното физическо и психическо развитие. Работното време за тях е 35 часа седмично при петдневна работна седмица, за което следва да получават минимум минималната работна заплата. За тях е забранено полагането на извънреден и нощен труд. За лицата, ненавършили 16 години, нощен е трудът, положен от 20:00 ч. до 06:00 ч. сутринта.

От Главна инспекция по труда обръщат внимание на младежите, които ще полагат труд, че преди започване на работа трябва да получат екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението за регистрацията му в Националната агенция за приходите (НАП) и длъжностна характеристика. Без регистриран в НАП трудов договор работодателят няма право да допуска работещия до работното му място. Липсата на трудов договор създава риск за трудовите и осигурителните права на работещите.

През 2024 г., за да се повиши осведомеността на младежите за техните трудови права и задължения, при започване на работа, ИА ГИТ проведе информационна кампания сред учащите в средните училища, които са бъдещи участници на пазара на труда. Инспекторите по труда проведоха информационни събития в 40 училища в страната, а директорите приветстваха инициативата и апелираха по-често да се провеждат такива събития. Повече информация за кампанията може да намерите в публикуваната по-долу презентация.

Информация за цялата процедура по издаване на разрешенията за наемане на лица, ненавършили 18 г., е описана в сайта на ИА ГИТ, в секцията Административно обслужване, рубрика "Процедури“ https://www.gli.government.bg/bg/node/4389. Реално от работодателя се изискват документи, каквито той би трябвало да осигури, независимо дали на работното място ще полага труд непълнолетно лице или пълнолетно.

През 2024 г. в Световния ден срещу детския труд от Международната организация на труда (МОТ) апелират: "Нека изпълним ангажиментите си: Да сложим край на детския труд!“. Денят се отбелязва от 2002 г. досега. От МОТ отчитат, че е постигнат голям напредък в намаляването на детския труд, но предупреждават, че глобалните тенденции изискват обединяване на усилията, за да се ускорят действията за прекратяването му всичките му форми.

През тази година по повод 12 юни ще се отбележи и 25-ата годишнина от приемането на Конвенция № 182 на МОТ относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд (1999 г.). През 2020 г. тази Конвенция става първата, ратифицирана от всички държави членки.