В срок до 30 юли 2024 г. фондът "Сигурност на електроенергийната система“ трябва да представи на министъра на енергетиката и на министъра на финансите информация за реалното изпълнение на прогнозираните в ценовото решение на КЕВР негови приходи и разходи за ценовия период 1 юли 2023 г. – 30 юни 2024 г. На база на тази информация, до 30 октомври 2024 г., министърът на енергетиката, въз основа на анализ, следва да предложи на МС мерки за покриване на натрупания дефицит по бюджета на фонда "Сигурност на електроенергийната система“ за настоящия ценови период. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Към настоящия момент фондът не разполага с достатъчно ликвидни средства за погасяване на задълженията си. Постъпилите средства във фонда през последните години бяха използвани за изплащане на компенсации по одобрени от Министерския съвет програми за компенсиране на цените на електрическата енергия и природния газ, заради което реалните приходи и разходи на фонда са в дисбаланс. От своя страна, това доведе до невъзможност фондът да изпълнява задължението си за покриване на разходите, прогнозирани от КЕВР в действащото ценово решение. В тази ситуация успешното приключване на ценовия период е възможно единствено чрез одобряване от МФ на лимит за плащане в СЕБРА, което създава задължения на фонда към бюджета.

С друга част от днешното си решение Министерският съвет възложи на Министерството на финансите при определянето и актуализирането на този лимит за съответния месец да включва сумите за плащания по чл. 36б, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за енергетиката, предвидени в ценовото решение на КЕВР за текущия ценови период.