Върховният административен съд отхвъри искането на "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за спиране на изпълнението на Заповед № РД-16-33/15.01.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията, свързана със Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт (ЗКРПТ).

Административното дело е образувано пред ВАС по жалба на "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД срещу Заповед № РД-16-33/15.01.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията и е поискано спиране изпълнението й. Наведени са твърдения, че дружеството в законоустановения срок, съобразно разпоредбите на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт е подало декларация за дължима сума по вноска за декември 2023 г. и посочва, че я е изплатило в пълния й размер. Поддържа, че независимо от горното е било поканено да предекларира дължима вноска и да доплати остатък от сумата за месец декември 2023 г., съобразно установеното в обжалваната заповед. При тези данни жалбоподателят обосновава искането си с обстоятелството, че ако не бъде спряно изпълнението на заповедта, с оглед на поканата за предеклариране на дължимата вноска, за него съществува реален риск да бъде издаден акт за установяване като дължима допълнителна вноска в размер на 24 584 167 лева за декември 2023 г., което ще причини на дружеството значителна и трудно поправима вреда в посочения размер. По тези съображения "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД иска спиране на изпълнението на обжалвания административен акт.

Съгласно закона искането за спиране изпълнението на заповедта трябва да е мотивирано с реалната възможност за настъпване на имуществена или неимуществена вреда за жалбоподателя, която при условията на алтернативност може да е значителна или трудно поправима. В конкретния случай жалбоподателят не сочи доказателства, обосноваващи тезата му за наличие на предпоставките за спиране на изпълнението на общия административен акт (заповедта).

Съобразно мотивите за приемане на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията не покрива изцяло хипотезата, касаеща българския пазар и по – конкретно преработката и рафинирането на нефт с произход Русия. Общественият интерес се обосновава с обстоятелството, че вноските съгласно чл.3, ал.1 ЗКРПТ ще се събират Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

Приоритетният обществен интерес се свърза и с разходването на тези вноски, които целят да компенсират потребителите за транспорт. В потвърждение на горното е приетото от Министерски съвет Решение № 18 от 15.01.2024 година одобряване на Програма за финансова подкрепа на физически лица за транспорт по чл. 8, ал. 1 от Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, която е разработена с цел да се смекчат икономическите последици върху семействата, които в периода от 01.12.2023 г. до 29.02.2024 г. вкл. са получавали месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца. С този избор се цели да се допълни пакета от подкрепящи мерки, насочени към семействата, отглеждащи деца. При съобразяване с уязвимостта на тези семейства и високата степен на зависимост на децата от гарантиране на по-добри условия за живот и развитие, оказването на подкрепа по програмата ще има благоприятен ефект върху общото благосъстояние на семействата.

В случая защитата на частния интерес на жалбоподателя не може да бъде противопоставена на обществения интерес, тъй като актът охранява изключително значими обществени отношения.

Отделно от горното, видно от разпоредбата на чл. 7, ал.1, изр. 2 и 3 две са изпълнителните основания – декларация по чл.6, ал.1, т.1 ЗКРПТ или в случай, че не е подадена декларация акт за установяване на вземане, който се издава от председателя на Фонд " Сигурност на електроенергийната система".

Тричленният състав на ВАС приема, че в случая не са налице кумулативни изисквания, че изпълнението на заповедта би причинило значителна или трудно поправима вреда на на "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и наличието на нови обстоятелства, възникнали след постановяване на оспорения акт.

Определението по административно дело № 1239 от 2024 г. подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на ВАС.

Делото предстои да се разгледа по същество.