На 30.04.2024 г. Съдът на Европейския съюз постанови решение в полза на ДА "Държавен резерв и военновременни запаси“ по образувани дела С-395/22 и С-428/22 във връзка със спорове между държавната агенция и двете дружества, чиито жалби бяха разгледани там.

Икономическите оператори, задължени по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) и контролирани от ДА ДРВВЗ имат задължението да съхраняват определените им от агенцията вид и количество горива с цел преодоляване на евентуална криза и затруднения в доставките. Периодът, за който фирмите са длъжни да заделят нужните за сигурността на държавата количества е от 1- ви юни до 30-ти май на следващата година.

С постановеното решение Съдът на Европейския съюз изцяло потвърждава поддържаната от агенцията позиция по делата и приема, че държавите-членки не са длъжни да поддържат запаси за извънредни ситуации от всички категории енергийни продукти. Напротив, държавите-членки могат да изпълняват вмененото им задължение за поддържане на запаси за извънредни ситуации, състоящи се само от някои от тези категории продукти.

Допуска се икономическите оператори да бъдат задължени да създават и съхраняват запаси за извънредни ситуации от вид енергиен продукт, различен от внесения от тях, дори когато изпълнението на това задължение създава значителна финансова тежест за него, освен ако не се установи друго при преценката за неговата пропорционалност.

Постановеното решение е задължително за българските съдилища при постановяване на решения, свързани с проверка на законосъобразността на издаваните от председателя на агенцията разпореждания за създаване на индивидуални нива на запаси на задължените лица. На основание решението на СЕС, следва българският съд да възобнови производствата, спрени във връзка със запитванията.

Решението на още една инстанция в полза на ДА "Държавен резерв и военновременни запаси“ показва правилното тълкуване и прилагане на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти. Агенцията очаква като резултат от това дружествата, завели делата да създадат определените им запаси, което ще доведе до възможност да бъде прекратено заведеното дело срещу България, за неизпълнение на Директивата и отпадане на възможността за налагане на глоби и санкции, които биха били сериозна тежест на държавния бюджет. 

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси“ вече е изпратила индивидуалните разпореждания за създаване на задължителни запаси за извънредни ситуации до задължените за периода 2024 -2025 г. дружества и от 1-ви юни започват проверки.