Министерският съвет одобри проект на промени в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). С него се отразяват изискванията на правната рамка на Европейския съюз за създаването и функционирането на Шенгенската информационна система. Това става ясно от решенията на Министерския съвет, които прие на последното си заседание в сряда.

Системата е една от основните компенсаторни мерки, които допринасят за поддържането на високо ниво на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Съюза, като подпомага оперативното сътрудничество между националните компетентни органи за граничен контрол, полицейските органи, митническите органи, службите за административен контрол на чужденците и органите, отговарящи за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления или за изпълнението на наказания.

Определят се национално отговорните органи за прилагане на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването (ETIAS). Чрез нея следва да се предоставя разрешение за пътуване за граждани на трети държави, освободени от изискването за виза, което дава възможност да се прецени дали присъствието им на територията на държавите членки не представлява или няма да представлява риск за сигурността, риск от незаконна имиграция или висок епидемичен риск.

ETIAS ще осигури съгласувана и хармонизирана оценка на гражданите на трети държави, спрямо които се прилага изискването за разрешение за пътуване. Освен това системата следва да способства за по - доброто информиране на заявителите относно това дали отговарят на условията за пътуване до държавите членки.

Предвижда се внедряване на граничните контролно-пропускателни пунктове на Системата на Европейския съюз за влизане/излизане (СВИ). Системата цели допълнително подобряване на управлението на външните граници чрез установяване механизъм за проверка за спазването на разпоредбите относно разрешения срок на престой в рамките на територията на държавите членки, който да регистрира по електронен път времето и мястото на влизане и излизане на гражданите на трети страни, допуснати за краткосрочен престой на територията на държавите членки и да изчислява продължителността на техния разрешен престой.

Прилагането на информационната система от органите за граничен контрол ще позволи повишаването на сигурността при преминаването на външните граници, чрез използването на автоматичен калкулатор за изчисляване продължителността на допустимия срок за краткосрочно пребиваване на гражданите на трети страни на територията на държавите членки, което ще доведе до отпадане на досегашната практика за подпечатване на пътните документи при влизане и излизане през граничните контролно-пропускателни пунктове.