Служебното правителство ще проведе редовното си седмично заседание, съобщиха от Министерски съвет. Дневният ред предвижда кабинетът да обсъди и одобри доклад, съдържащ информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2024 г.

Министерският съвет се очаква да се запознае и одобри доклад за дейността на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз през 2023 г.

Очаква се също кабинетът да определи и представителите на държавата в Националния съвет за хората с увреждания, както и неговия председател.

Проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г. също е част от дневния ред на правителственото заседание. Допълнителни трансфери се очаква да бъдат разрешени и към общините, за да могат те да осигурят дейността на младежките центрове, създадени по програми, финансирани от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Дневният ред на заседанието предвижда също Министерският съвет да одобри позиция на страната за присъединяване към съвместно писмо относно нови решения за справяне с незаконната миграция в Европа, разпространено от неформалната група по миграция на държави членки на ЕС.