Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров отново е с отличен резултат по изпълнение на заложените от МОН политики, информират от учебното заведение. 

За втора поредна година ректорът на Университета за национално и световно стопанство и главен секретар на Съвета на ректорите в Република България проф. д-р Димитър Димитров е сред отличниците на МОН.

Министерство на образованието, в лицето на министъра проф. Сашо Пенов, оцени годишното изпълнение на договора му за управление, съгласно заложените от МОН политики, с 3.95, при максимална възможна оценка 4.00. С това успеваемостта на изпълнение на залегналите в договора управленски цели, задачи и целеви стойности е оценена на 99,84%.

Отчетът за изпълнение на политиката за развитие на УНСС в периода 1.10.2021 – 30.09.2022 г. беше оценен с максималната оценка 4.00 по 5 от шестте, утвърдените от министъра на образованието и науката, политики:

1. Актуалност, съответствие, интегралност на придобиваните знания и умения

2. Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване на образователни форми, методи и технологии, съобразени с особеностите на обучаваното поколение студенти

3. Свързаност и партньорство

5. Привличане и задържане на млади преподаватели

6. Обществени ангажименти с национална значимост

С по-малко от максимално допустимата оценка университетът е оценен по показател 4 - Развитие на научната дейност. В този раздел с 4.00 е оценено развиването на проектната дейност, в това число участието както по проекти финансирани от национали програми, така и в проекти финансирани от международни програми.

Оценявайки максимално създаването на механизъм за обвързване на научната дейност със системата на заплащане, средният брой публикации на човек от академичния състав на УНСС е оценен на 3,67, се казва в прессъобщението.