От парламентарната група на "Възраждане“ са внесли предложение за отмяна на Решение на Народно събрание от 23 февруари 2024 г. за провеждане на преговори със само един потенциален строител на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология АР1000.

Вместо това те предлагат Министърът на енергетиката да организира, координира и контролира провеждането на процедура за подбор на потенциални изпълнители за инженеринг във връзка с предприетите действия по изграждането на 7-и и 8-и енергоблок на АЕЦ "Козлодуй“ по процедура одобрена от Народното събрание и при спазване на всички принципи на конкуренцията и свободния пазар.

В мотивите на решението е посочено, че изключително краткият срок за подаване на оферти от потенциалните строители е породил бурна обществена реакция. Още по-притеснителни са така наречените критерии, които трябваше да бъдат покрити от въпросните компании. Целият процес предизвика огромни съмнения в намерението на 

Министерство на енергетиката да се стигне до преговори с компанията, която би предоставила най-качествена и най-изгодна за българската страна услуга. Създаде се усещане за предрешен избор. На практика, чрез актове на Народното събрание, се узаконява ограничаването на конкуренцията и разходването на публични средства без никакъв пазарен принцип, в разрез с обществените очаквания за публичност, прозрачност и контрол.

Отчитайки, че политиките в този стратегически сектор са от високо обществено значение и, за да бъде защитен националният интерес, от "Възраждане“ считат, че е нужно незабавно да бъде отменено решението за провеждане на преговори с потенциален строител, включен в кратката листа на потенциални строители за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй и, че министърът на енергетиката следва да организира, координира и контролира провеждането на нова процедура за подбор на потенциални строителни фирми, която да бъде проведена с ясни и конкретни критерии, достатъчни по продължителност срокове и спазвайки световно утвърдените практики за пазарен принцип и свободна конкуренция.