Националната агенция по приходите прави проверки на българи, които имат имоти в Гърция, става ясно от отчета на агенцията за миналата година. Проверката обхваща българи купили или продали имот в съседката ни по информация за отчетната 2016 година, получена от Република Гърция по линия на автоматичния обмен.

След като са избрани 2 117 лица на 64 са възложени проверки за установяване на факти и обстоятелства, а на 5 – проверки за съответствие на имущество и доходи. Направени са и 878 ревизии. Към края на миналата година са приключени 61 от проверките и 527 от ревизиите. В резултат собствениците са подали 82 коригиращи декларации, като сумата на допълнително декларирания данък върху доходите им е 89 309 лв. В резултат на ревизиите пък допълнително са установени общо задължения на стойност 671 377 лв.

Проверки текат и на българи, купили имоти с материален интерес над 750 000 лв. през периода 2019 г. - 2022 г. Възложени са 97 проверки за установяване на факти и обстоятелства и 300 проверки за съответствие на имущество и доходи. Контролните производства не са приключили, като същите ще продължат и през 2024 г.

Освен с имоти в Гърция НАП е проверила и такива купили и продали недвижимости в Обединените арабски емирства. През 2023 г. са възложени 161 такива проверки, като 159 са приключили. Данъчните са установили,  че само 22 от лицата са местни за България. 11 от тях   са подали декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ в хода на проверките, в които са декларирали притежаваните от тях имоти в чужбина. За 1 лице е изготвен доклад и е възложена ревизия, която не е приключила.

НАП продължава и проверките на лица, посочили в счетоводните си баланси за 2020 г. касови наличности над 100 000 лв. След селекция са възложени 2006 проверки и 11 ревизии на дружества. В резултат са констатирани несъответствия в касовата наличност при 1466 лица, като стойността на разминаването между документално отразените парични средства в брой към датата на проверката и посочените в счетоводния баланс е 551 988 000 лева.

В хода на контролните действия 998 дружества са подали декларации за разпределение на дивидент в размер на 305 931 000 лв. До края на 2023 г. са приключили 1728 проверки от възложените. За 257 лица са изготвени доклади за иницииране на селекция за възлагане на ревизии, възложени са 204 ревизии. Приключили са 72 ревизии, установени са допълнително 6 150 000 лв. задължения по Закона за ДДС и Закона за корпоративното подоходно облагане.

През месец август 2023 г. данъчните започнаха кампания за проверка на физически лица, които са си купили скъпи автомобили, пропомня Pariteni.bg. Избрани са 625 собственици, като са възложени 505 проверки за установяване на факти и обстоятелства, 25 проверки за съпоставка на имуществото и доходите на физическите лица и 1 ревизия. 74 контролни производства са приключили в хода, на които са установени несъответствия в размер на 98 470 лв. Съставени са 3 акта за установяване на административно нарушение.

В хода на контролните производства са подадени и 2 коригиращи годишни данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Към момента контролните действия продължават.