На 4 юни тази година се проведе заключителното събитие по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Целта на програмата бе да представи новоизградените центрове за върхови постижения и центровете за компетентност с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Възможностите, които дава тази инфраструктура, са за изграждането на специфични знания и умения, отговарящи на най-съвременните предизвикателства на пазара на труда и развитието на младите учени в България, но и да насърчи и стимулира сътрудничеството с бизнеса и местната власт.

Сега ще чуем и инж. д-р Петър Христов, който е признат изследовател в направление "Градове на бъдещето“ в Центъра за върхови постижения "Големи данни за интелигентно общество“ – ГЕИТ.

Петър Христов: Това, което сме предприели да направим, е т.нар. "дигитален двойник“ на града, започвайки от район "Лозенец“. Тъй като дигиталният двойник е изключително сложна структура изчислително и архитектурно, решихме, че е добре да се започне от малък район, в който да тестваме идеите си. Специално аз отговарям за направление "Качество на въздуха“, където – виждате и зад мен – имаме лаборатория в градска среда, това е част от нея, която събира различни данни за живота в града. Например, събираме данни за качеството на въздуха, за метеорологичните условия и това как те са повлияни от това, че живеем в град, а не на поле. Събираме данни за шума в градска среда, по големи пътни артерии, по малки улички. Събираме данни за пешеходците, които преминават в различни възлови точки от града, и на база на тези данни правим различни анализи, които целят да изградят една по-интелигентна система за решения за формирането, за планирането и за доразвитието на нашия град.

На заключителното събитие присъства и г-жа Агнес Монфре, която е от Генерална дирекция "Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. Тя подчерта, че въпреки всички трудности в началото на проекта, резултатите са налице и те са много обещаващи.

А сега, като кратка ретроспекция по програмата, ще разговарям с проф. Георги Вайсилов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Програма за образование“.

Г-н Вайсилов, какви резултати и постижения можете да отличите за целия период на програмата?Георги Вайсилов: Тук става въпрос преди всичко за Ос 1 на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“, по която беше финансирано изграждането на 16 центъра за върхови постижения и за компетентност. Шест от тях бяха центрове за върхови постижения и 10 – центрове за компетентност. Всички центрове са организирани по групи в съответните тематични области на иновационната стратегия за интелигентна специализация, така че имаме четири области. Горе-долу имахме равномерно разпределение по три от тях и в една област – "Креативни и рекреативни индустрии“, имахме само един център. Това е център за върхови постижения. През този период бяха изградени тези центрове, на практиката те не съществуваха преди. Те са преди всичко консорциуми от висши училища и научни организации, преди всичко институти на Българската академия на науките, които започнаха съвместна работа по определени групи тематики, така, че да може да се изгради съответната научна инфраструктура и да започнат научни изследвания. В рамките на изпълнението на проекта бяха изградени на практика изцяло четири нови сгради, бяха ремонтирани над 60 сгради на тези центрове, които принадлежаха на съответните висши училища или институти, и също така беше закупена научна апаратура на съвременно научно ниво. Някои от апаратите са уникални не само за страната, но и за региона. Освен това, през този период центровете започнаха и интензивна научно-изследователска дейност. Публикувани са, според данните, които имаме, над 2500 научни публикации, заявки за 80 патента и 53 полезни модела са подадени, така че имаме и директни научни резултати, въпреки че през този период фокусът беше върху изграждане на инфраструктурата и привличане на кадри.

Г-н Вайсилов, а какво очаквате оттук нататък да се случи относно самата програма?Георги Вайсилов: Очакването не е само мое, това е на цялата научна общност – тези центрове да започнат да работят активно, да допринасят за генерирането на нови научни знания, но и да работят в тясно сътрудничество с бизнеса и с местните власти, така, че да могат да се решават проблеми и на индустрията, и на местното развитие, за да може да се види и ползата за обществото от изграждането на тези центрове. Така че те трябва да преминат сега в оперативна фаза, за което е предвидено и едно допълнително финансиране по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, по която Изпълнителна агенция "Програма за образование“ е междинно звено. Сумата, която е предвидена, е около 277 милиона лева за този програмен период. Освен това, по същата програма се предвижда и финансиране за изграждането на три нови центъра от тип център за компетентност, насочени към аграрните изследвания, към морските и речните изследвания и също така към лабораторния комплекс на "София Тех Парк“.