Управителният съвет на Българската федерация, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо отчетно събрание на 28 март 2024 г. (четвъртък) от 09:00 часа в новата конферентна зала на зала "Триадица" (вход от към детската площадка), при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за изминалия период от предишното Общо събрание

2. Отчет на Контролния съвет за изминалия период от предишното Общо отчетно събрание

3. Финансов отчет за 2023 г. и утвърждаване на прект за бюджет за 2024 г.

4. Приемане на програма за развтие (стратегичеси план) на БФ Баскетбол за периода 2024 – 2027 г.

5. Приемане на промени в Устава на БФБ

6. Приемане на промени в Системата от показатели за оценка на финансово подпомагане на дейността на БК от ММС и други източници

7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

На основание чл.13, ал.2 от Устава а БФБ настоящата Покана се публикува на официалната Интернет страница на БФБ и поставя на видно място в офиса /адреса на управление/ на сдружението - гр. София, бул. "Васил Левски “ 75, ет. 6, ст. 602.