Сдружение "Международен институт по мениджмънт“ организира международен работен семинар на тема "Умения за зелена трансформация на туризма“. Събитието ще се проведе на 12 юни 2024 г. от 14:00 ч. в конферентната зала на Висше училище по мениджмънт на адрес: гр. Варна, ул. "Оборище“ 13А, ет.4.

ЕС е решен да превърне Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Този амбициозен курс, подкрепен от поредица от политически рамки, законодателни промени, стратегии и инвестиции, променя значително всеки сектор от европейската икономика, пазара на труда и поведението на хората. Зелената трансформация не подминава и туристическия сектор, който търпи все по-динамични промени. Като внедрява дигитални и екологосъобразни технологии и като използва нови бизнес модели, секторът се стреми да се адаптира към новите макротрендове, като се превърне в по-щадящ към природата и местните общности и в по-гъвкав спрямо новото потребителско търсене. Успехът на предприетите дейности за устойчивост на туризма се оказва в пряка зависимост от уменията на разполагаемата работна сила, или по-конкретно от наличието на т.нар. "зелени“ умения, свързани с устойчивото мислене и действие и необходими за адаптирането и прилагането на стандарти, процеси и услуги за защита на екосистемите, биоразнообразието и т.н.

Макар ESCO (Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите) вече да е определил обхвата на "зелените умения“ и ролята им в определени професии, българската образователна система като цяло не съумява да реагира достатъчно бързо на тенденцията за зелена икономика, като изостава значително както по отношение въвеждането на реформи в своите образователни планове и програми, така и при използване потенциала на съвременни методи за активно обучение, които биха спомогнали за формирането на подобни важни умения сред настоящата и бъдеща работна сила.

Работният семинар "Умения за зелена трансформация на туризма“ обръща внимание върху важността от "зелени“ преносими умения за осигуряване успеха и устойчивостта на туристическия сектор. Като се стреми да събере заедно професионалисти в областта на професионалното обучение и образование (ПОО) и представители на туристическия бизнес, събитието има за задача да обсъди нуждата и ефектите от тези умения в туризма и да открие пътища за включването им в програмите за ПОО. Събитието има и международен характер, тъй като споделя съответната практика на ПОО от Литва и Турция.

Събитието се организира в рамките на проект "Обучение, базирано на сценарии за зелени трансверсални умения в туризма“ (TRANS4GREEN), който е подкрепен от програма "Еразъм +“ и който в близко бъдеще ще предложи методология, инструментариум базиран на сценарии и насоки за преподаване и изграждане на "зелени“ преносими умения в контекста на професионалното образование и обучение в областта на туризма.

Това първо събитие по проекта е отворено за всички, които проявяват интерес към темата. Участието в него е напълно безплатно. За повече информация или предварителна регистрация може да се обърнете към екипът на организаторите на ел. поща imi.youth@gmail.com или тел. 0887 755 690.