Председателят на СРС "Подкрепа" - Пловдив Атанас Кръстев сигнализира областния управител Илия Зюмбилев за притеснения сред персонала на детските градини. Поводът е подготвяна промяна в системата на предучилищното образование. Ето съдържанието на официалното писмо: 

"До Областния управител на Областна администрация Пловдив

Уважаеми г-н Зюмбилев,

Много от синдикалните ни членове, работещи в системата на детските ясли, са обезпокоени от публикувания на сайта на МОН материал, озаглавен "Стартира изграждането на цялостна система за ранно детско развитие“ (01.11.2023г.)

В него се съобщава за създадена Междуведомствена група, в която участват представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването. Част от задачите  на тази работна група е да подготвят и предложат промени в Закона за предучилищното и училищното образование и в Закона за здравето, свързани с ранното детско развитие и необходимата подкрепа за детето и семейството, както промени в Наредбите за функциониране на яслите.

Така формулираните задачи повтарят дословно предложените във внесения от г-жа Елисавета Белобрадова законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (сигнатура 48-254-01-83 от 02.12.2022г.). След проведено обсъждане, същият законопроект беше изтеглен от вносителите си, поради невъзможността да се докаже необходимостта от предвижданите промени.

В съобщението отново се посочва неопределената необходимост от създаване на система за образование и грижа и изработване на стандарт за ранно детско развитие, които и към момента съществуват и се прилагат в практиката.

Поставеният от министър Цоков въпрос за нов тип квалификация – умения не само за медицински грижи, но и педагогически такива, е отчетена при изработването на програмите за обучение в Образователна квалификационна степен "Медицинска сестра“ и се прилагат във Факултетите по обществено здраве на Медицинските университети в Република България.

Наложените от Наредба № 26 трансформиране на длъжности в детските ясли – заместването на част от медицинските специалисти с педагогически, доказа изразен дефицит в подготовката на педагогическите кадри, които нямат необходимите способности и компетенции да следят, да се грижат и проследяват физическото и невропсихологическото развитие на децата от 3 месечна до 3 годишна възраст.

Във връзка с декларираният от министър Шалапатова обществен консенсус по новосъздаващата се стратегия, считаме, че е необходимо да поставим в спешен порядък въпроса за обсъждане и в Областният тристранен съвет за социално сътрудничество на област Пловдив, на който социалните партньори, ведно с областна администрация, да изразим становище, което да бъде разпространено до съответните компетентни органи, от които зависи решаването на потавения от нас проблем.

Предлагаме на същия съвет да бъдат поканени представители на общините, на директорите на детските ясли, на Лекарския съюз и на Медицински университет Пловдив.

29.11.2023 год. гр. Пловдив 

С уважение: Атанас Кръстев, председател".