Тя бе представена на обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Видин. На събитието в Медийния център на Общината присъстваха заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова, директорът на Общинско предприятие "Обреден дом“-Видин инж. Пролетка Велкова, служители в предприятието, медии.

Обсъждането бе открито от заместник-кмета Борисова. "Проектът е изготвен във връзка със спецификата на дейността на Общинско предприятие "Обреден дом“ и възникване на необходимостта от актуализиране на предлаганите услуги и цени. Община Видин е заявила доставка и монтаж на урнова колона на нов гробищен парк "Алимана“, което налага изменение и допълнение на действащата Наредба за организация и управление на гробищните паркове на гр. Видин и Общината, за да бъде въведена новата услуга "Предоставяне на урнова ниша с влагане на урни в урнова стена“ и в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Видин“ – каза Борислава Борисова.

Подробна информация за новата услуга представи инж. Велкова. Към момента урнопологането на двата гробищни парка в гр. Видин се осъществява в урнова ниша, урнов, единичен или семеен гроб, и се заплаща такса за услугата по Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), с което се поражда право на гробоползване за наследниците на покойника.

Урновият гроб се предоставя срещу такса, както следва:

- за следващи 10, 20 или 30 години срещу съответната такса от 40,00 лв., 80,00 лв. и 120,00 лв.;

Урновата ниша се предоставя:

- за следващи 10, 20 или 30 години срещу съответната такса от 50,00 лв., 100,00 лв. и 150,00 лв.;

Предоставяне на урнова ниша с влагане на урни в урнова стена:

- I ниво и IV ниво – 900,00 лв.

- II ниво и III ниво – 1080,00 лв.;

Полагане на урна в урнова ниша:

- първа урна – 105,00 лв.

- втора и всяка следваща урна – 60,00 лв.

След днешното обсъждане предстои да бъде внесено предложение от кмета на Община Видин до Общинския съвет за разглеждане от постоянните комисии и за вземане на решение на заседание на Общинския съвет за приемане на проекта.