Засилен интерес от страна на бъдещи студенти към новата бакалавърска програма "ХРАНИТЕЛНА И ФАРМАЦЕВТИЧНА БИОТЕХНОЛОГИЯ“ отбелязват в Университета по хранителни технологии в Пловдив. 

Обосновано е желанието им да изучават тази специалност, защото ще им се предостави възможност да се докоснат до най-новите постижения както в областта хранителните, така и в областта на фармацевтичните биотехнологии. 

В момента биотехнологиите се приемат за ключови технологии за решаване както на глобални хранителни, така и на медицински проблеми. Получената по време на обучението широко профилна теоретична и практическа подготовка, както и придобитите специализирани технологични знания, умения и професионална квалификация дават възможност на ИНЖЕНЕР-БИОТЕХНОЛОГА с ОКС "БАКАЛАВЪР" да осъществява инженерно-технологична, научноизследователска и организационна дейност. Той може да заема изпълнителни и ръководни длъжности в сферата на производството, да извършва учебно-преподавателска и научноизследователска дейност, както и да участва като консултант и експерт в състава на колективи за разработване на нови продукти, технологии и предприятия. 

Завършилите студенти могат да бъдат ръководители на производството или технолози във фармацевтични и биотехнологични предприятия; да ръководят екипите по управление на качеството и безопасността в производствени или търговски обекти; да ръководят лаборатории за химико-технологичен и микробиологичен контрол в производствените предприятия; да ръководят или да са част от екипи за разработване на нови продукти и технологии, да бъдат експерти в компании за провеждане на клинични изследвания, сертифициращи компании, както и в държавни институции, обслужващи секторите Безопасност на храни, Здравеопазване, Екология и Образование.

Обявяване на първо класиране - 03.07.2024 г.

За контакти и повече информация - https://uft-plovdiv.bg/Рєkatedra-biotehnologiq/;

https://du.uft-plovdiv.bg/OnlineApplicationProcess/InitialDataEntryPage.aspx;

https://uft-plovdiv.bg/kandidat-studenti