Редовно заседание на Общински съвет – Смолян, ще се проведе днес от 13:00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, предаде репортер на "Фокус“. В първоначалния дневен ред са включени 19 докладни записки.

Общинските съветници ще обсъдят обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух – фаза 2“, финансиран по приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух“, по процедира чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № G16FFPR002-5.001 "За по чист въздух“,  финансиран от Програма "Околна среда“ 2021– 2027 г.“.

Ще се обсъди и приемането на годишен план за ползването на дървесина от горски територии, собственост на Община Смолян през 2024 г., както и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.

На вниманието на съветниците ще бъде предоставено и предложение за даване съгласие за отпускане на средства за закупуване на хладилен шкаф и актуализация на бюджета на детската градина в село Смилян, в частта за капиталовите разходи.

Ще се разгледат предложения за изменение на решение на местния парламент от февруари т. г. и ще се обсъди друго решение от април, което е върнато от областния управител на Област Смолян.

Съветниците ще обсъдят и предложение за изменение и допълнение на Наредба № 5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Смолян.

Ще бъде обсъдено и предложение за провеждане на изнесено заседание на Общински съвет - Смолян през месец август 2024 г. в село Мугла.