Общински съвет – Смолян ще проведе заседание на 29 февруари от 12:30 часа в Сесийна зала на местната администрация, предаде репортер на "Фокус“. В първоначалния дневен ред са включени 71 точки. Сред тях са представяне на Програма за управление на Община Смолян за периода 2023-2027 г., кандидатстване на Община Смолян към Фонд "Условия на труд“ финансиран от Министерството на труда и социалната политика и кандидатстване на Община Смолян по процедура BG-RRP-4.028 "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Покана 2).

На вниманието на общинските съветници ще бъде предложено и учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение с нестопанска цел "Народно училище Светлик България“ върху сгради разположени в с. Стойките, община Смолян.

Общинарите ще разгледат и изменение и допълнение на Наредба № 11 за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на младежки организации

Ще се обсъди и възлагането на дейностите в горски територии – общинска собственост за маркиране на насаждения и дървета за сеч съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

На заседанието ще се определят пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във всички населени места в общината.

Ще бъдат обсъдени и други важни за жителите на община Смолян въпроси.