Община Сливен обяви, че е започнала нова процедура за набиране на документи за саниране на жилищни сгради. С цялата процедура и необходимите документи може да се запознаете в обявлението до сдруженията на собственици, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост:

ДО

СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ,

РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗУЕС

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на Заявления за участие по процедура BG16FFPR003-4.001 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“

Община Сливен обявява прием на документи за участие по процедура BG16FFPR003-4.001 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“.

Допустими за финансиране са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Многофамилните жилищни сгради/ МЖС/, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ (РЗП) се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ ).

Сдружения на собственици, които имат подадени заявления за финансова помощ в общината по други програми и процедури, е необходимо да подадат ново Заявление за участие, с което да бъде удостоверено по подходящ начин (чрез приложен протокол, решение или др.), че от страна на собствениците има желание и готовност за включване в проектно предложение по настоящата процедура.

Важно: По настоящата процедура приоритет ще се предоставя за МЖС, в която живущите:

- получават целева помощ за отопление по Закона за социално подпомагане за предходния отоплителен сезон (съгласно информация в т.1. на Декларация 4 и Справка от компетентната дирекция за "Социално подпомагане")

- получават месечни социални помощи, съгласно Закона за социалното подпомагане за предходните 12 месеца преди подаване на заявлението за участие (съгласно информация в т.2. на Декларация 4 и справка от компетентната дирекция за "Социално подпомагане");

- които са с установена 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност (на база информация в т.3. на Декларация 4 и копия на документи, издадени от ТЕЛК/НЕЛК);

- които са с установени жилищни нужди и са настанени в социални (общински) жилища, по реда на общинската Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите (съгласно информация в т.4. на Декларация 4 и справка от общината за лицата, на които са предоставени социални/общински жилища);

- които са заети в затихващите сектори - въгледобивните дейности, производството на енергия от въглища (включително електрическа енергия, топлинна енергия и пара), доставката на специализирано минно оборудване (съгласно информация в т.5. на Декларация 4 и справка/и от работодател/и).

Забележка: Община Сливен извършва служебна проверка по отношение на подадената информация за наличие на уязвими домакинства.

В допълнение, с оглед осигуряване на подкрепа за най-силно нуждаещите се сгради от енергийно обновяване и за уязвими домакинства, е включен критерий за съществуващия клас на енергийно потребление на сградата, обект на интервенция като съответно най-голяма тежест в оценката се дава на сгради, които са с най-нисък клас на енергопотребление.

Ниският клас на енергопотребление на сградата също може да покаже, че собствениците на самостоятелни обекти нямат възможност да внедрят мерки за ЕЕ за собствена сметка, т.е. е възможно да попаднат в групите на енергийно уязвимите или енергийно бедни домакинства, съгласно дефинициите.

Регистрираните по реда на ЗУЕС Сдружения на собствениците /СС/ подават в Деловодството на Община Сливен, Центъра за административно обслужване /бул. Цар Освободител № 1, северен вход/ следните документи, в срок най-късно до 23.08.2024 г., 17.00 ч.:

1. Заявление за участие - по приложения образец (ПРИЛОЖЕНИЕ №5);

2. Документи, свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи, свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост (ПРИЛОЖЕНИЕ №5.1);

3. Копие от книгата на етажната собственост, съгласно ЗУЕС, от което да са видни всички живущи в сградата;

4. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 "Декларация, съдържаща информация за енергийно уязвимите лица в сградата“, ако е приложимо, и СС иска да се възползва от приоритизацията на сградите( да получи повече точки на Техническа и финансова оценка), както и документи за удостоверяване на информацията по т. 3 на Приложение 4 относно живущите лица в МЖС (обект на интервенция), чиято адресна регистрация съвпада с адреса на сградата обект на интервенция и са с установена 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност на база документи, издадени от съответните експертни лекарски комисии. За всяко посочено лице по т.3. на Приложение 4 се предоставя на общината копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

!!!Приложение 4 "Декларация, съдържаща информация за енергийно уязвимите лица в сградата“ се предоставя от СС на общината, в случаите когато в сградата-обект на интервенция има лица, попадащи в определенията на т.1, 2, 3, 4 или 5 на Приложение 4, чиято адресна регистрация съвпада с адреса на сградата обект на интервенция, и които са заявявали желание да бъдат вписани в Приложение 4.

5. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;

6. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

След приемане на гореописаните документи по т. 1 – т. 6, служители от Община Сливен ще се свържат с председателите на УС на СС за подписване на Партньорско споразумение по образец (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

Линк към Насоки за кандидатстване и приложения към тях:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/f4d6a4ca-0a30-4c90-bd51-991551164a73

Забележка: Папка "Приложение_5.1._СС_образци“ към папка "Условия за кандидатстване“ съдържа примерни образци на: протоколи от общи събрания, покани за събрания на СС и др. Същите са предоставени от програмата, с цел улеснение на гражданите при учредяване на сдружение и провеждане на общи събрания във връзка с процедурата и не е необходимо да се попълват всички образци, а само тези, които са приложими и необходими на съответната етажна собственост, така че да бъде изпълнен целият набор от документи изискуем при кандидатстване по процедурата.

Телефон за контакт: 044/611 145