От Община Пазардижк публикуваха процедурата и критериите по финансиране на автори за издаване на книги от страна на общината.

Концепция:

Финансират се:

- Съвременни автори, които живеят и творят в Пазарджик

- Автори от страната /и/или чужбина/, чиято книга популяризира Пазарджик и пазарджишкия край

Внасяне на ръкописи:

Единствено входирани чрез деловодството на Община Пазарджик

Срокове за прием на ръкописи:

От 2025 година: 01.01. – 31.03. 

За 2024 година - до 31 май 

Комисия по разглеждане и оценяване на ръкописите и срокове за приключване на дейността:

Комисията е представена от трима равностойни членове, които излизат с общо становище - кратка рецензия, обосновани препоръка за издаване или отказ 

Срокът за разглеждане на ръкописите се определя за всяка конкретна година, след окончателното събиране на същите, предвид обема на подадените за разглеждане материали

Критерии за финансиране:

I.Касаещи авторите и изданията:

Съвременни /живи/ автори – членове на Дружества/ Сдружения  на пазарджишките / или от други населени места/ писатели и свободни автори, *покриващи критериите на основната концепция на финансиране

Финансират се само и единствено първи издания на една и съща творба, всяко следващо издание не е обект на финансиране от страна на Община Пазарджик

Не се финансират сборници на издавани произведения, макар и в различни конфигурации и оформления

Не се финансират произведения от типа "Избрано"

II.Критерий стойност на произведението:

Художествената/културологичната/изследователската стойност на книгата се определя /от Комисията/ като пръв и неотменен критерий за издаването й с най-голяма значимост

III. Технически критерии:

- Преференциално се издават произведения на автори, които НЕ са издавани в предходната календарна година

- Преференциално се издават произведения на автори, които имат по-малък брой финансирани от Община Пазарджик произведения

- Размер на финансиране - 90% от стойността на одобрената оферта /след представяне на две оферти от страна на автора пред Община Пазарджик/, но не повече от 3000,00 лв /за обемни произведения/, като останалата част от стойността на офертата се покрива от автора

Договаряне за изпълнение:

След приемане на подходяща оферта, Община Пазарджик сключва договор с издателството/печатницата

Други

- Тираж: 150 бр. /възможно  доуточняване/

- Бройки за Общината, които се разпространяват по читалища, библиотека и остават за архив тук; 40 бр. с приемо-предавателен протокол