По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декември 2023 г. са 25.1 хиляди. Спрямо края на месец септември 2023 г. наетите лица се увеличават с 0.3%, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 0.2%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2023 г. в обществения сектор са 8.6 хиляди, а в частния - 16.6 хиляди. Спрямо края на месец септември 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.7%, а в частния сектор намаляват с 0.4%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.0%, а частния сектор намаляват с 1.7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец декември 2023 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост“ - 26.8%, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 15.0% и "Образование" - 11.1%.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 13.0% спрямо същия период на 2022 г. и достига 1672 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 2.6%. В обществения сектор получават средно 1864 лв., а в частния - 1576 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвърто тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Култура, спорт и развлечения“, "Образование“ и "Държавно управление“.

По размер на средната брутна заплата, през четвъртото тримесечие на 2023 г., област Разград е на 12-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 2900 лв., Варна - 1966 лв. и Враца - 1965 лв., а най-ниско във Видин - 1397 лв., Благоевград - 1417 лв. и Кюстендил – 1424 лв.