На родителите на 88 новородени Община Плевен е отпуснала от началото на 2024 година до месец май еднократна помощ, полагаща се съгласно Наредба № 38 на Общинския съвет за стимулиране раждаемостта на територията на общината. До 21 юни подадените заявления са общо 131.

Подадените за първите 5 месеца на годината заявления за първо родено дете са 52, за второ родено – 36, за трето – 7. Документи са получени и за 3 двойки близнаци. На свое заседание, проведено на 19 юни, Комисията за разглеждане на подадените по реда на Наредба № 38 заявления е разгледала подадени през м. май общо 27 декларации. От тях одобрени са 19.

Общинската Наредба № 38 е приета с Решение № 775 от 27 януари 2022 г. на местния парламент като вид социална мярка с цел стимулиране на раждаемостта и отговорното родителство на местно ниво. С последните промени от м. май 2024 г. е увеличена сумата за част от еднократните помощи.

Наредбата предвижда финансово помагане за новородено или осиновено до трето дете /включително/, за родители на новороденото, респективно осиновители, които към момента на подаване на декларация за кандидатстване отговарят на следните критерии:

- Да са пълнолетни граждани към датата на раждане на детето;

- Единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен повече от 2 години преди датата на раждане на детето или датата от акта за осиновяването му, както и другият родител да е с постоянен и настоящ адрес към момента на подаване на заявление - декларацията;

- Майката и бащата да са с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението - декларация за отпускане на еднократна финансова помощ;

- Да нямат изискуеми задължения към Община Плевен към момента на подаване на заявлението - декларация за отпускане на еднократна финансова помощ;

- В случай, че родителите имат други рождени или осиновени деца, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, същите да са записани и да посещават съответното учебно заведение на територията на община Плевен.

Размерът на еднократна парична помощ при спазване на изискванията на тази Наредба, за всяко новородено/осиновено до трето дете включително е, както следва:

- За първо дете:

1. Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 100 лв.;

2. Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – 400 лв.

- За второ дете:

1. Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 200 лв.;

2. Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – 500 лв.

- За трето дете:

1. Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 350 лв.;

2. Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – 600 лв.

Еднократната финансова помощ за раждане на дете от майка, постоянен жител на община Плевен, която е редовен студент във висше учебно заведение, е 600 лв.