Южноцентрално държавно предприятие се включва в кампанията "Горска класна стая“ на Изпълнителна агенция по горите, която ще се проведе на територията на повече от 20 държавни горски стопанства в цялата страна. В нея участие ще вземат представители на шестте Държавни горски предприятия, държавни горски и ловни стопанства, Регионални дирекции по горите, дирекции на Природни паркове, лесозащитни и горски семеконтролни станции.

Проявата "Горска класна стая“ е планирана за 4 юни на територията на ДГС "Акад. Николай Хайтов“-с. Хвойна, в района, засегнат от пожара, възникнал на 28 август 2023г.. Темата ще бъде: "Възстановяването на гората след пожара“. В проявата ще участват ученици от 10 и 11 клас на ПГ по СГСТ "Н. Й. Вапцаров“ - гр. Чепеларе, преподаватели от професионалната гимназия, а от страна на горските структури-лесоинженери от ЮЦДП-Смолян, РДГ Смолян, ДГС "Акад. Николай Хайтов“. Учениците ще получат информация за щетите от пожара, как и с каква техника е овладян, какви мерки са взети възстановяването на горските масиви.  Ще бъдат показани вече усвоени площи, а при възможност ще се посети и сечище, в което се работи в момента, за да се запознаят учениците нагледно с дейностите при експедиране на дървесина. Младите лесовъди ще научат и какви мерки ще се вземат, за да се възстанови гората, с акценти отглеждане на млади насаждения, подпомагане на естественото възобновяване, лесозащита, превантивни противопожарни мероприятия.

В кампанията "Горска класна стая“ са планирани над 40 събития. Инициативата е част от целогодишната работа с деца на горските структури, като този път уроците са насочени към по-големите ученици, младежите от професионалните гимназии по горско стопанство или с интерес към горската практика.

Лесовъдите от горските структури в различни региони на страната ще покажат гората като уникална класна стая, в която на практика ученици и студенти ще се запознаят с различни дейности, свързани с устойчивото й стопанисване.  За тази цел са предвидени насаждания, в които младите хора ще се запознаят с начина на маркиране, целта за провеждането на различните видове сечи, предизвикателства при опазване на горите от болести и вредители, влиянието на климатичните промени, мерките за защита на горите от пожари. Учениците ще имат възможност да се запознаят с инструментите за измервания на височината, диаметъра, плътността на дърветата и насажденията.

"Горска класна стая“ има за цел да провокира в учениците интерес към гората. Желаещите деца от първи до седми клас, ще се включат в кампанията с традиционните лесовъдски игри по методите на горската педагогика.