Седмото заседание на Общински съвет – Варна ще се проведе утре – 29 февруари, от 10:00 часа в зала "Пленарна". В предварителния дневен ред са обявени 15 точки.

Сред тях са бюджетът на Варна и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, която е обвързана с най-важния финансов документ. 

В Дирекция "Канцелария на Общинския съвет" е получено писмо от кмета Благомир Коцев, с което той уведомява местния парламент, че заради възникнала необходимост са извършени корекции в проекта на годишната програма за управление на общински имоти. Промененият документ е публикуван на 22.02.2024 г. на официалната интернет страница на Община Варна, а по закон той може да бъде разгледан и приет от Общинския съвет след изтичане на 14-дневен срок от обявяването му. 

"С оглед на гореизложеното към разглеждане и приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г., както и на бюджета на Община Варна за 2024 г., може да се пристъпи не по-рано от 08.03.2024 г.", се казва в писмото на кмета, с което са запознати общинските съветници.

В проекта за дневен ред на заседание № 7 е включен избор на временно изпълняващ длъжността кмет на район "Одесос".

Съветниците ще решат също дали Община Варна да кандидатства с проектно предложение за модернизация и изграждане на интелигентна система за уличното осветление в ж.к. "Чайка".

На гласуване ще подложено и искане за създаване на работна група с цел изработване на проект на задание за пълно или частично изпълнение на Общия устройствен план на Варна. Предложение за формиране на временна комисия, която да наблюдава работата на Експертния съвет по устройство на територията при Община Варна, също фигурира в дневния ред.

Сред точките е обявяване на конкурс за избор на член на Съвета на директорите на "Ученическо и столово хранене" ЕАД и избор на комисия за провеждане на конкурса.

Предвиден е и избор на постоянни и временни членове на Експертния съвет към фонд "Култура".

Създаването на Съвет по въпросите на социалните услуги и учредяването на общински  фонд за подкрепа на социалните предприятия във Варна също ще бъдат сред темите на заседанието.

Сесията по традиция ще приключи с дискусия с гражданите.