Водните нива на реките и язовирите в област Видин са в допустимите норми. Това съобщават от пресслужбата на Областната администрация. С цел предприемане на превантивни действия, Областна администрация Видин е изискала информация от всички общини и "Напоителни системи“ ЕАД – клон Видин, за актуалното  състоянието и водните нива на реките и постоянно свободния (ретензионен) обем на язовирите на територията на областта, уточняват в съобщението.

От страна на "Напоителни системи“ ЕАД – клон Видин е докладвано, че към  настоящия момент на стопанисваните от тях обекти и съоръжения не са констатирани нарушения. Осъществява се текущ контрол, ежедневни обходи и наблюдения на корекциите на реките и предпазните диги на вътрешните реки. Стопанисваните от дружеството язовири са в добро техническо състояние и имат свободен обем.

От информация от 11-те общински администрации във Видинска област става ясно, че към настоящия момент реките, преминаващи през техните територии са в нормалните си корита, а общинските язовири разполагат със свободен обем.

Състоянието на язовирите, собственост на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовирите“, се следи от служители на дружеството и по техни данни основните изпускатели на язовирите са постоянно отворени и в тях не се задържат водни обеми.

   

От началото на годината до този момент пет междуведомствени комисии, назначени от областния управител на област Видин, са извършили проверки на състоянието на дунавските диги и отводнителни помпени станции към тях и корекции на реки – публична държавна собственост, съобщи БТА, цитирайки Областната администрация в дунавския град. Проверена е и проводимостта на речните участъци на реките Арчар, Скомля, Медовнишка, Голема река, Манастирска, Лом и Войнишка.

За същия период са проверени 18 дунавски диги и девет корекции на реките Арчар, Скомля, Тополовец, Свети Петър, Делейнска,  Тополовец,  Видбол, Войнишка и Симеоновско дере. Дадени са предписания на централното управление на "Напоителни системи“ ЕАД въз основа на констатациите от проверките, да се предприемат необходимите действия за почистване от храстовидна растителност и единични издънкови дървета.

Разпордено е на ръководителите на Областна дирекция на МВР – Видин,  на Гранично полицейско управление – Видин и кметовете на общини да предприемат необходимите действия, за ограничаване и предотвратяване незаконното преминаване на автомобили и каруци, и провеждането на па̀ша на домашни животни по дигите, уточняват от областната администрация.

Деветнадесет речни участъка ще бъдат включени в Програми за планово почистване на речните участъци с намалена проводимост на територията на област Видин за 2024 г. През 2022 г. са били изпратени искания за финансиране на неотложни възстановителни работи до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, но не са взети решения по тях. Те са подновени и през 2023 г, допълват още от Областна администрация - Видин.

В момента се подготвя документация за провеждане на пазарни консултации за определяне на актуалната прогнозна стойност с оглед искане на финансиране от Междуведомствената комисия за почистване на речни участъци с намалена проводимост, които са констатирани след проверките, допълват от областната администрация. От там уточняват, че през месец октомври 2023 г. предстои ежегодна проверка на речни участъци в област Видин.

На територията на община Видин има три критични участъка в урбанизираната територия на населените места. Това са коритото на река Видбол в гр. Дунавци, на река Тополовец в с. Градец и на река Свети Петър в с. Генерал Мариново, съобщи БТА, цитирайки заместник-кметът Светослав Скорчев. И в трите поречия има необходимост от санитарно почистване на самозалесила се растителност, но ситуацията към момента се оценява като неопасна за живота и имуществото на населението. От години в Община Ружинци са констатирани две критични места – мостови съоръжения при с. Тополовец и с. Роглец, каза кметът Александър Александров. Направен е оглед и протокол за състоянието  им от областна комисия. За тях са изготвени количествено-стойностни сметки и са подадени за финансиране към Междуведомствената комисия, но все още няма получено такова, допълни той. Деретата в община Ружинци са с добра проводимост. Проблемни са две дерета в селата Плешивец и Гюргич. За тях също се очаква финансиране от междуведомствената комисия, уточни Александров