В РИОСВ - Шумен на зеления телефон е постъпил сигнал за изтичане на черна субстанция и миризма във водите на р. Пакоша, която се влива в язовир "Фисека", община Търговище. Експерти от инспекцията, Регионална лаборатория - Шумен към ИАОС и БД "Черноморски район" извършиха съвместни проверки на място в два последователни дни.

При проверките е установена инсталация с помпи, която отвежда течна торова маса от бетонов резервоар в животновъден обект към обработваеми земеделски земи, откъдето се изтичат в местно дере, приток на р. Пакоша. 

След намесата на експерти от РИОСВ - Шумен изтичането на течната торова фракция е преустановено. Демонтирана е електрическата помпа от бетоновия резервоар за съхранение на течната торова маса.

На дружеството са дадени задължителни за изпълнение предписания за незабавно премахване на нерегламентираната инсталация за отвеждане на течна торова фракция и почистване на дерето от установените наслоявания от торова маса в замърсения участък. За установеното нарушение срещу дружеството ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.

РИОСВ-Шумен ще извърши последващ контрол на място за проследяване изпълнението на дадените предписания.