На 30 юни изтича срокът за плащане на първата вноска от годишния данък върху недвижимите имоти и превозните средства, както и на таксата за битовите отпадъци за 2024 г.

От отдел "Местни данъци и такси" в Община Търговище съобщават, че след тази дата ще бъде начислявана лихва за просрочие върху неплатените суми.

Местната власт призовава гражданите да заплащат дължимите суми електронно. Сметката на Община Търговище е: IBAN: BG60UBBS80028413869000, банка: "ОББ" АД – клон Търговище. Отбелязва се и код за вид плащане: Данък върху недвижимите имоти: 442100; Такса за битови отпадъци: 442400; Данък върху превозните средства: 442300.

Задълженията могат да се плащат и чрез платформите за онлайн банкиране на някои от най-големите банки в страната. Чрез тях дължимите суми се генерират автоматично и не е необходимо посочването на различните кодове за плащане.

Сумите може да се платят също в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел "Местни данъци и такси" в Центъра за административно обслужване на Общината. Заплащане може да бъде направено и на касите на "Изипей“ /Easypay/, както и на касите на "Български пощи" ЕАД.

Справка за дължимия размер на налозите може да бъде получена от отдел "Местни данъци и такси", на телефон: 0601 68 755.