Варненският свободен университет обяви прием за новата и единствена в България бакалавърска специалност "Строителен инженеринг" за учебната 2024/2025 г. Специалността е създадена в отговор на необходимостта на строителния бранш от строителни инженери с практически умения и ще се реализира в тясно сътрудничество с бизнеса.

Обучението по специалността е с продължителност четири години, в задочна форма, на български език. За студентите са осигурени практики, които ще се провеждат всеки семестър, след първи курс, в строителни организации – партньори на университета.

Приемът в специалността се извършва с оценките от Държавните зрелостни изпити или ДЗИ за придобиване на професионална квалификация, резултати от международни и национални конкурси и олимпиади в областта на архитектурата и строителството.

Успешно завършилите студенти получават професионална квалификация "Строителен инженер" и могат да се реализират като ръководители в строителството, главни инженери, началници на строителни обекти, ръководители на отдел "Строителство". Те имат възможност да продължат обучението си в една от най-търсените магистърски програми на университета "Строителен инженеринг".

"Традиционно, възпитаниците на катедра "Строителство на сгради и съоръжения" на ВСУ "Черноризец Храбър" започват своята реализация още по време на обучението си. С предвидените практики в различни компании и на строителни обекти, студентите, които ще се обучават в специалност "Строителен инженеринг", имат възможност да направят своя избор на работодател и професионален път", каза доц. д-р инж. Дария Михалева – ръководител на катедра "Строителсто на сгради и съоръжения" в Архитектурния факултет на Варненския свободен университет. Преди ден катедрата изпрати уведомително писмо до Областното представителство във Варна на Камарата на строителите в България – партньор на университета и член на Браншовото настоятелство, за стартирането на новата специалност. Представена бе възможността за сътрудничество с нови строителни компании от страната за провеждане на студентски стажове и практики, и обучение на техни служители.

Висок е интересът на кандидат-студентите към утвърдените специалности в катедрата – "Строителство на сгради и съоръжения", "Водоснабдяване и канализация" и "Пожарна и аварийна безопасност", в които се подготвят инженери с възможност за получаване на проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.