Най-после се реши за промяна на един от най-важните планове за развитието на Варна. Това става ясно от заседание на комисията по архитектура и градоустройство към Общинския съвет на морския град. Съветниците, включени в нейния състав, избраха членове на работната група, която да изготви проект на задание за пълно или частично изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Варна. В състава й ще участват общо 23 души - девет общински съветници, двама заместник-кметове, четирима представители на администрацията и по двама представители на четири браншови организации.

В работата на комисията ще се включат общинските съветници Иво Балчев, Стоян Петков, Мартин Димов, Мартин Димитров, Павел Раличков, Николай Костадинов, Христо Атанасов, Мартин Златев и Генадий Атанасов. Към тях ще се присъединят зам.-кметовете Диан Иванов и Пламен Китипов, главният архитект, директорът на Дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране", както и началниците на отдели "Кадастър и регулация“ и "Недвижимо културно наследство“. Гласувано бе в комисията да участват също ръководителите и по един представител на камарите на архитектите, на инженерите, на строителите и на Съюза на архитектите. Всички те ще бъдат ангажирани да изготвят задание, което ще послужи за изменение на ОУП.

На днешното заседание на ПК "Архитектура и градоустройство“ членовете одобриха също Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за имоти в местността Малък пясък в землището на район "Владислав Варненчик“.