Върховният административен съд атмени решение на Административен съд Враца и вместо него обяви за недействителен избора на общински съветници в община Борован, определен с решения на Общинска избирателна комисия Борован (решение № 100-МИ/30.10.2023г., поправено с решение № 101-МИ/02.11.2023 г.)

Според Конституционния съд, за да бъдат обявени за незаконни изборите, следва да са налице две предпоставки - съществени нарушения на изборния процес, относими към конституционните принципи, залегнали в чл. 10 от Конституцията, и тежестта на нарушенията да е от такова естество, което да води до невъзможност да се установи действителната воля на избирателите.

Настоящият касационен състав намира, че в случая са налице и двете предпоставки за обявяване за недействителен на избора на общински съветници в община Борован, тъй като изборът в избирателна секция 060500005 с. Малорад е изцяло опорочен.

Съвкупният анализ на данните по делото налага извод, че спрямо избирателите в тази избирателна секция е допуснато нарушение на основополагащите демократични конституционни принципи, относими към избирателното им право, изразяващо се в явно манипулиране на вече направения от тях вот. Попълването на преференции от членове на СИК в подадени бюлетини, в които не са вписани такива, или евентуално дописването на преференции при вече налични, което би направило бюлетините недействителни, по същество означава пренареждане на персоналния избор на гласоподавателите и съставлява тежко и съществено нарушение на изборния процес.

Обективната липса на данни за броя на преправените бюлетини и за кои партии и кандидати за общински съветници се отнасят, означава, че драстично са нарушени избирателните права на неустановен брой гласоподаватели от избирателна секция 060500005 с. Малорад, което несъмнено би се отразило на крайния изборен резултат.

Според върховните съдии констатираните нарушения налагат отмяната на решението на първоинстанционния съд и вместо него постановяване на ново, с което се обявява за недействителен оспорения избор на общински съветници в община Борован.

Решението на ВАС по адм. дело 320 от 2024 е окончателно.