Официална церемония "Първа копка" за стартиране на ремонта на пътя Тенево-Генерал Инзово ще се проведе на 24 юни 2024 г.

През м. декември 2023 г. Община "Тунджа" подписа допълнително споразумение №1 към споразумение № РД-02-30-147/26.10.2022 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за допълнително финансиране на обект:

Реконструкция и рехабилитация на път JAM 2087/ JAM 1096, Тенево - Маломир / ж. п. гара Тенево - Ген. Инзово / III-7602 /, участък от км 1+400 до км 7+692,6. Размерът на допълнителното финансирането за цялостното завършване на строежа от 2,9 км път е 2 085 974 лв.

В резултат на проведена обществена поръчка е определен Изпълнител ДЗЗД "ДД Път 2022“, с участници в дружеството по ЗЗД - "Дойчев строй“ ЕООД и "ЕВРОГЕО ГРУП“, с обща цена за изпълнение предмета на поръчката в размер на 1 737 937.55 лв. без включен ДДС.