Община Смолян стартира лятно училище за деца, на които им предстои постъпване в първи клас, в изпълнение на Проект "Бъдеще за децата в Община Смолян“, Административен договор за предоставяне на БФП № BG05SFPR002-2.003-0094-C01, Поддейност 4.3: Допълнителна подготовка за равен старт в училище, съобщиха от пресцентъра на община Смолян.

Целта на услугата е да се повиши училищната готовност на децата постъпващи в първи клас, които имат нужда от придобиване на допълнителни знания и умения. Повишаване на тяхната мотивация, увереност и създаване на навици, които ще ги подпомогнат в първите стъпки на новия етап в живота им. Създаване на положителни нагласи за учение у децата, умения за активно и самостоятелно учение, умения за работа в екип и решаване на проблемни ситуации.

Лятното училище ще се проведе, в Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян, кв. Стар център, за периода от: 10.06.2024 г. до 05.07.2024 г., включително, всеки работен ден от 08:00 до 16.00 часа.

Срок за подаване на документи за участие: до 06.06.2024 г.

Документи за участие могат да се подават в Администрацията на училището, в Общностен център- гр. Смолян, кв. Каптажа, ул. "Христо Христов“ № 31, както и в Общинска администрация – Смолян, бул. България 12, етаж 2, стая 223.

Необходими документи за записване на децата:

1. Заявление по образец;

2. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование /копие/;

3. Карта за участие по образец.

4. Декларация за принадлежност към целевата група – Приложение 10.

Лятното училище е предназначено за деца от следните целеви групи:

- без дом или живеещ/а в изключително лоши жилищни условия

- с увреждания или с проблеми с психичното здраве

- бежанци или мигранти, включително непридружени деца, или с малцинствен етнически произход

- за който/която се полагат алтернативни грижи извън семейството, настанен/а в социални услуги за резидентна грижа, включително който/която напуска алтернативна грижа

- от семейство с ниски доходи

- в несигурна семейна среда (деца жертви на насилие, деца, отглеждани от самотни родители, непълнолетни майки и техните деца, деца на родители трудови мигранти и др.)

- Друго – деца с необходимост от повишаване на готовността за постъпване в първи клас и/или със затруднения в усвояването на учебния материал.

Услугата ще се предоставя от педагог и медиатор, чрез интерактивни методи, игри в съответствие с предпочитанията на децата. Ще се организират състезания и викторини в края на летните училища, за да се провери изходящото ниво на децата. С помощта на родителите ще се организират кратки екскурзии, фестивали и други творчески и познавателни дейности в околностите на града. На участниците ще бъдат осигурени учебни помагала, както и пакет със храна, включващ – закуска, плод и вода.

Услугата е напълно безплатна и се предоставя от Общностен център – гр. Смолян, Община Смолян като се реализират по Проект "Бъдеще за децата в Община Смолян“ по Административен договор за предоставяне на БФП № BG05SFPR002 2.003-0094-C01, Процедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 "Бъдеще за децата“, Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.