Информационно събитие за представяне на иновативния проект "Техническа помощ за развитие и инвестиции в Център за защита на природата и животните – град Добрич“ се проведе днес в Община Добрич.

Ръководителят на проекта Детелина Иванова информира присъстващите за целите, задачите и стойността на проекта, който ще окаже благоприятно въздействие за надграждане на дейностите в уникалния Център за защита на природата и животните.

Продължителността на проекта е до месец март 2025 г., а стойността му е 198 540, 90.

Какво се предвижда?

Проектът предвижда изготвяне на необходимите планови документи за функционирането и развитието на Центъра за защита на природата и животните - град Добрич. Заложените дейности включват разработването на:

- план за развитие на Центъра за защита на природата и животните -град Добрич, вкл. предварителни и обемно-устройствени проучвания;

- план за колекция с включен план за размножаване;

- план за консервационни дейности;

- план-график за изпълнение на дейностите за развитие на Център за защита на природата и животните - град Добрич (в краткосрочен и дългосрочен план).

В дейностите е заложено и изработването на техническо задание за инвестиционен проект във фаза "технически проект“ за идентифицираните строителни дейности, с които в последствие да се реконструира Центъра за защита на природата и животните-град Добрич.

Какви резултати се очакват?

Разработени планови документи, което е предпоставка за изпълнение на бъдещ инфраструктурен проект за рехабилитация и модернизация на Центъра за защита на природата и животните-град Добрич по Програма "Околна среда“ 2021-2027 г., с който да се създаде възможност Центъра за защита на природата и животните -град Добрич да отговаря на изискванията на Европейската и национална нормативна уредба.

С развитието на инфраструктурата в Центъра за защита на природата и животните - град Добрич, ще се създадат условия за подобряване на средата за обитание на отглежданите видове и за изпълнение на мерки по консервация с приоритет застрашени и защитени местни видове.