На основание Решение № 6-16/26.03.2024 год. на Общински съвет, Община град Добрич обявява за открита процедурата за кандидатстване по Програмата за финансиране на граждански инициативи  в полза на местната общност от бюджета на общината за 2024 година.

Бенефициенти по настоящата Програма могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) с адрес на регистрация на територията на Община град Добрич и дружества по Закона за задълженията и договорите.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Проектните предложения се подават чрез Формуляр за кандидатстване, утвърден от Общински съвет град Добрич и съответните приложения, публикувани в поканата за кандидатстване по Програмата на сайта на община Добрич www.dobrich.bg.

Всеки кандидат има право да подаде само едно проектно предложение.

Формулярът за кандидатстване се попълва на български език, точно и подробно се описва как ще бъдат изпълнени целите на проекта, какви ще бъдат ползите от него и как проектът съответства на приоритетните области на настоящата Програма.

Към формуляра кандидатите представят:

А) Юридическите лица с нестопанска цел:

Удостоверение за актуално състояние – оригинал;

Устав на организацията – заверено копие;

Автобиография на ръководителя на проекта;

Б) Гражданските сдружения:

Договор, съгласно Закона за задълженията и договорите – заверено копие;

Автобиография на ръководителя на проекта;

Документите за кандидатстване се окомплектоват в папка.  Папката съдържа:

Придружително писмо до Кмета на общината (Приложение 1);

Формуляр за кандидатстване (Приложение 2), подписан от ръководителя на проекта и подпечатан с печата на организацията (ако е приложимо);

Изискуеми документи по т. 4;

Папката с комплекта документи за кандидатстване се подава в запечатан плик чрез лицензиран пощенски оператор или на място в деловодството на Община град Добрич, на следния адрес: 9300 град Добрич, ул. "България“ 12, Община град Добрич

На плика трябва задължително да бъде изписано следното:

"За участие в Програмата за финансиране на граждански инициативи“

име на проекта

пълното име, адрес и БУЛСТАТ на кандидата

Полученият плик се завежда в деловодната система на общината с входящ номер, дата и час на получаване.

В случай, че крайната дата за подаване на проектните предложения е почивен или празничен ден, срокът се удължава до края на работното време на първия работен ден.

Кандидатстващата организация няма право да поправя или добавя части от проектното предложение след неговото подаване. Общината не връща получени документи и материали.

Краен срок за кандидатстване – 17.00 ч., 10.06.2024 год.  Получените след този срок предложения няма да бъдат разглеждани.

С Програмата, формуляра за кандидатстване и приложенията можете да се запознаете на Интернет страницата на Община град Добрич, Секция "Общински съвет“, подсекция "Стратегии, планове и програми“, подсекция "Програми“ - "Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност“.

Съгласно раздел I, чл. 5 на Програмата обявяваме информационен ден за кандидатстващите организации на 17 май от 10.30 ч. в Малката заседателна зала на Община град Добрич.