Благодарение на успешното управление и администриране на проект "Грижа в дома в община Доспат“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0067-C01 от 12.12.2022г., сключен между Община Доспат и Министерство на труда и социалната политика по Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г, Община Доспат удължи с нови три месеца предоставянето на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. По този начин предоставянето на социални и здравни интегрирани услуги на уязвими групи от населението на територията  на общината ще продължи до 15.07.2024г.

В хода на изпълнение на проекта, се доказа огромното му социално- икономическо значение и реална помощ, която се предоставя на лицата в риск. В продължение на година на 57 потребители се обгрижват от наетите по проекта домашни санитари, медицинска сестра, специалист здравни грижи, психолог. Благодарение на успешната реализация на проект "Грижа в дома в община Доспат“ на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания беше доставяна храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост.