Общинският съвет в Дупница ще проведе извънредно заседание от 10.00 часа днес, съобщи за "Фокус“ председателят на местния парламент инж. Костадин Костадинов. В дневния ред е включена само една докладна записка. Тя е от името на кмета на Община Дупница Първан Дангов и касае отдаване под наем на сгради.

На 3 април Общото събрание на АВиК – Кюстендил е приело решение стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги от страна на ВиКО – "Кюстендилска вода“ ЕООД на територията на Община Дупница да започне от 1 април.

С присъединяването на територията на включващата се в АВиК – Кюстендил Община Дупница, досега действащият ВиК оператор – "Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД престава да бъде такъв и по силата на закона губи възможността да осъществява дейности и да предоставя услугите по чл.198о от Закона за водите.

Конкретните условия, дата на реално започване на предоставяне на ВиК услуги, отчитане на водомерите на потребителите, запазване на реалните работни места на всички работници и служители, както и всички други фактически действия, свързани с предоставянето на ВиК услуги от новия ВиК оператор са уредени с рамково споразумение между "Кюстендилска вода“ ЕООД и "ВиК – Дупница“ ЕООД, гласувано и прието като текстове от Общински съвет – Дупница на последното редовно заседание на 28 март тази година.

"Към настоящия момент съществува належаща нужда от определяне на административен, складов и машинен център за ВиК дейности, където новият оператор в лицето на "Кюстендилска вода“ ЕООД да организира процеса по фактическо предоставяне на ВиК услуги на потребителите от Община Дупница. Настоящото предложение се фокусира върху регламентация на фактическо използване на сградите от новия оператор, без което упражняване на дейност на територията на нашата Община е невъзможно“, се посочва в докладната записка.

В нея се дава предложение сградите, стопанисвани към момента он общинското ВиК дружество, да бъдат отдадени под наем на новия воден оператор.