Студенти от Техническия университет - Варна посетиха "Учебен център Варна“, "Високоволтовата лаборатория" и подстанция "Юг“ на ЕРП Север. Целта на посещението бе бъдещите инженери да разгледат оборудването за високо напрежение в реалната експлоатационна среда на подстанцията, както и да се запознаят с част от изпитвателната дейност на лабораторията. По учебен план студентите в специалностите "Електротехника и електротехнологии“ и "Възобновяеми енергийни източници" изучават дисциплини свързани с електрическите машини, апарати и трансформатори за ниско и високо напрежение. Практическото мероприятие по естествен начин въведе обучаващите се в отговорностите на енергетиците, ангажирани в лабораторните изпитвания и обслужването на разгледаните съоръженията.

В учебното посещение взеха участие инструктор в Учебен център, специалисти високоволтова лаборатория и отговорник подстанции. Представител на дирекция Човешки ресурси представи дейността на компанията, както и начините за професионална реализация в дружествата от групата Енерго-Про чрез вътрешни програми за стажанти/стипендианти и постоянни позиции.